VAL 2022

Hej!

Här kan du läsa om våra vallöften och vad våra åsikter är kring dessa punkter för valet 2022.

Klicka på flikarna nedan för att läsa våra åsikter i de olika frågorna.

Vi vill skapa ett rättvist skolsystem

Skolan ska vara jämlik, demokratiskt styrd och ge alla elever möjlighet att klara sin utbildning och nå sina mål, oavsett vilka sociala och ekonomiska förutsättningar de har.
För att alla barn ska få en rättvis chans måste resurserna fördelas efter alla elevers behov. Så är det inte idag. Marknadsexperiment och vinstintressen har skapat stora skillnader och orättvisor i barns och ungdomars utbildning. Vi socialdemokrater vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. Skolan ska drivas av viljan att göra det bästa för alla elever, inte av marknadskrafter och vinstbegär.
Alla skolor ska vara bra. Föräldrar ska kunna välja den närmaste skolan för sina barn och veta att där får de god undervisning och har en trygg skolmiljö. Alla skolor ska ha en väl fungerande elevhälsa. Kommunala skolor och friskolor som har fokus på bästa tänkbara undervisning och skolmiljö där överskott av verksamheten återinvesteras till elevernas bästa kan bidra till detta, men för att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan vill vi göra vissa förändringar:

Vi vill förbjuda vinster i skolan. Den är orättfärdigt och ineffektivt att skattemedel som är avsatta till barns utbildning går till privata vinster. Endast 69,7 procent av friskolornas lärare är behöriga. 84,5 procent av lärarna i kommunala skolor är det. Obehöriga lärare är ett sätt att hålla kostnader nere. Överskott av verksamheten ska inte hamna hos riskkapitalister eller politiska och religiösa organisationer.

Vi vill införa ett skolval utan kö. Kösystemet gör att föräldrar kan paxa plats på en viss skola redan när barnet föds. De som flyttar och de som inte är insatta i systemet har sämre möjligheter att få den skola de önskar. En granskning visar också att många friskolor kringgår kön och väljer bort vissa elever, till exempel barn som de tror är besvärliga, barn med svag socioekonomisk bakgrund och barn med funktionsnedsättningar. Vi vill ha ett gemensamt val på lika villkor, utan kö, till alla skolor, som administreras av det offentliga.

Vi vill sänka skolpengen till friskolor. Skolpengens grundbelopp är detsamma till alla skolor. Kommunerna är skyldiga att erbjuda alla barn en skolplats nära hemmet. Friskolorna har inget sådant krav. Om en friskola stängs måste kommunen erbjuda eleverna en skolplats. Det är inte befogat att friskolor får lika mycket i bidrag som kommunala skolor får trots att de inte har samma ansvar.

Vi vill införa kommunalt veto vid etableringar av friskolor. Kommunen har ansvar för att planera så att alla barn får en skolplats i närhet till hemmet. Det gör det rimligt att kommunen kan bestämma var det ska finnas skolor.

Vi vill förbjuda religiösa friskolor. Ett undantag i regelverket gör att friskolor kan ha en religiös profil. Därmed får trosutövning förekomma under skoldagen. Religionsfrihet är grundlagsskyddat, men skolans verksamhet ska bygga på vetenskap, saklighet och allsidighet, inte på trosutövning.

Vi vill att offentlighetsprincipen ska gälla friskolor. Friskolor finansieras av skattepengar och utövar myndighet i myndigheters ställe. Det är rimligt att medborgare och medier ska ha samma insyn i friskolornas verksamhet som de har i kommunala skolor.

Vi vill att skolor med stora brister ska kunna stängas. Dagens elever är samhällets framtid. Rättvisan i skolan måste öka, skolsegregationen minska och elevernas undervisning och behov vara i centrum i alla skolor. Därför är det viktigt att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan.

EMMA ENGELMARK
ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Luleå
LINUS SKÖLD
riksdagsledamot och ledamot i utbildningsutskottet
ALVIN GEORGSSON
ordförande i SSU i Luleå

Vi ska skapa ett attraktivt och aktivt Luleå

Vi socialdemokrater vill skapa ett attraktivt och aktivt Luleå med många mötesplatser där människor kan träffas, och det vill vi göra i hela kommunen.
Fysisk och social aktivitet är viktiga ingredienser för vårt välmående som människor. Att det finns trevliga och attraktiva platser för rekreation och samvaro är också viktigt för trivseln och folkhälsan. Vi socialdemokrater har redan gjort mycket för att skapa ett aktivt och attraktivt Luleå, men vi vill mer. Vi vill skapa ännu fler mötesplatser för ett friskt och hållbart Luleå.  I år satsar vi därför 24 miljoner kronor på kommunens utemiljö. Det är pengar som bland annat ska användas till utsmyckning av parker och allmänna platser, upprustning av badstränder och mötesplatser med bänkar och grillplatser längs gång- och cykelvägar. Inte minst vill vi satsa på lekplatser, utegym och hundrastgårdar.

Vi ska bygga nya spännande lekplatser.
Lekplatserna i kommunen är eftersatta, men nu ska det bli ändring på det. Varje år kommer vi att bygga en ny lekplats eller rusta upp en av de som redan finns. Det kommer att bli stora temalekplatser som är spännande och utmanande för alla åldrar, och mindre men lika spännande kvarterslekplatser. En viktig del i lekplatsbyggandet är att de ska fungera som mötesplats för människor i alla åldrar, ung som gammal, och självklart byggs de efter de säkerhetsföreskrifter som ska förhindra allvarliga skador, samtidigt som de blir roliga, trevliga och inbjudande.

Vi ska bygga ett utegym i varje stadsdel och kommundel.
Vi behöver alla vara mer aktiva och som ett led i kommunens folkhälsoarbete kommer vi att bygga utegym på flera ställen i kommunen.

Vi ska bygga hundrastgårdar.
Allt fler människor har en hund som vän och familjemedlem. Den bidrar till hälsa och välbefinnande. I Luleå finns idag väldigt många hundar och hundägare. Det finns ett behov att kunna träffas, lära känna varandra, utbyta erfarenheter, socialisera sina hundar och låta dem springa och leka fritt. Både hund och människa behöver det. Därför ska vi bygga hundrastgårdar i Luleå.

Det här är löften från oss socialdemokrater.

FREDRIK HANSSON
kommunalråd i Luleå kommun
ANJA JOHANSSON
ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Luleå kommun

Vi ska skapa ett tryggt och snyggt Luleå

Luleå är en trygg kommun att leva och bo i. Trygghetsmätningar visar att det är så, men det betyder inte att det saknas utmaningar och vi socialdemokrater vill göra Luleå ännu tryggare.
Vi har redan ett strukturerat arbetssätt kring trygghetsskapande åtgärder. Det arbetet vill vi fortsätta med eftersom vi tycker att det är viktigt att alla ska kunna känna sig trygga oavsett var i kommunen de befinner sig, i bostadsområden och på gator och torg i hela Luleå kommun. Ett trivsamt offentligt rum är viktigt för att uppleva trygghet och den riktigt stora satsningen gör vi på Porsön. Där ska centrum rustas upp med ny beläggning, nya mötesplatser och nya planteringar. Porsö strandstråk ska bli en rejäl gång- och cykelväg med belysning och mötesplatser.
I flera andra bostadsområden rustar vi också upp gång- och cykelvägar. Vi röjer längs dem och belyser dem så att de blir öppnare och ljusare. På andra platser kan trygghetskameror, väktare och grannsamverkan vara bra komplement för att skapa trygghet.

Klottersanering
Vi kraftsamlar också mot klotter och skadegörelse. Det gör vi tillsammans med polisen och flera fastighetsägare. Vi accepterar inte att vårt fina Luleå blir nerklottrat eller att miljöer som byggts upp blir förstörda. Tillsammans med fastighetsägarna och polisen planerar vi för trygghetsskapande insatser. I år genomför vi till exempel en gemensam klottersanering.
För att kunna veta var det finns fler områden där människor känner sig otrygga ska vi göra trygghetsvandringar tillsammans med medborgarna där de kan visa oss vad som kan och behöver göras för att skapa en starkare känsla av trygghet på alla platser i Luleå.

Förebyggande insatser
Förebyggande arbete är viktigt för att skapa och öka tryggheten. Vi ska göra allt för att öka integrationen och minska segregeringen bland grupper som av kulturella eller socioekonomiska anledningar står i utkanten av samhällsgemenskapen.
Vi ska också fortsätta att stödja olika trygghetsorganisationer som verkar i Luleå. Brottsofferjouren, vars huvudsakliga uppgift att ge samtalsstöd och praktisk rådgivning till den som har utsatts för brott, bevittnat brott eller är anhörig till någon brottsutsatt eller misstänk, får ett stort stöd från oss.
Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är en viktig jämställdhetsfråga. Vi motverkar mäns våld mot kvinnor genom att fortsätta att satsa på kommunens FREDA-mottagning som finns till för den som är eller har varit utsatt för våld i nära relation, och för barn och unga som har upplevt våld mellan närstående vuxna. Vi stöder också föreningarna Tjejjouren och Kvinnojouren och deras förebyggande arbete mot våld mot tjejer och kvinnor och deras stöd till dem som har utsatts för mäns våld och förtryck.

Barn och unga
Vi lägger också ett stort fokus på arbete mot narkotika och missbruk och på olika förebyggande insatser riktade till ungdomar. Ett exempel på framgångsrika insatser för ungdomar är Nattidrotten på Porsön och Tuna som har blivit en samlingspunkt för ungdomar och ett alternativ till att hänga på stan. Verksamheten som drivs av RF-SISU Norrbotten är en succé. Vi vill permanenta den och utöka den till att finnas på fler ställen i kommunen. Rädda Barnens verksamhet På Lika Villkor är en satsning för att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga. Oavsett bakgrund eller uppväxtmiljö så ska alla barn få samma möjligheter och förutsättningar att delta i samhället, utan att diskrimineras. Summer Vibe på Hertsön och Porsön är Rädda Barnens sommarlovsaktivitet som ska ge alla barn ett meningsfullt sommarlov oavsett bakgrund. Dessa verksamheter stöder vi helhjärtat.
Föräldrasupporten, som erbjuder stöd till föräldrar med barn i åldern 2-20 år och ger vägledning kring föräldraskapets utmaningar i vardagen, är också en av de viktiga verksamheterna i kommunen som vi vill fortsätta att satsa på. Den är en starkt förebyggande insats.

Alla ska känna sig trygga
Att detta gör vi socialdemokrater för att vi menar att människors trygghet är avgörande för att samhället ska hålla ihop. Med Socialdemokraterna vid rodret ska vi alla kunna känna oss trygga i Luleå.

FREDRIK HANSSON
kommunalråd i Luleå kommun
ANJA JOHANSSON
ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Luleå kommun
KENT ÖGREN
ordförande i Lulebo
ERIK KARLSSON
ordförande i S-studenter Luleå
ALVIN GEORGSSON
ordförande i SSU Luleå

Vi ska skapa ett växande Luleå med handlingskraft

Det är ingen tvekan om att den gröna tillväxten i Norrbotten kommer att ske. Det finns varken tekniska eller ekonomiska hinder för den, och det vi hittills har sett av den är bara början.
Vi socialdemokrater brinner för utveckling och tillväxt. Samhället står aldrig stilla och kommunen måste alltid vara beredd att agera utifrån nya situationer. I vår region står vi i början av en tillväxt av aldrig tidigare skådat slag. Investeringar för hundratals miljarder kommer att göras på bara några få år. Vi är beredda att fortsätta att axla ansvaret för denna fantastiska utveckling där Luleå är ett nav.
Klimathotet gör att allt fler vill köpa klimatsmarta produkter, och industrin är naturligtvis inte sen att haka på. Dessutom ställs allt högre miljökrav på all produktion för att vi ska nå de nödvändiga klimatmålen.
För att tillverka gröna produkter behövs grön energi och den finns här i Norrbotten. Det handlar förstås om vind- och vattenkraft, men även om att tillverka den vätgas som behövs för fossilfri industri. För det behövs stora mängder rent vatten, och nästan ingen annanstans i världen finns så mycket rent vatten som i Norrbotten. Det behövs också hållbara transportmöjligheter. Där har Luleå Hamn stor betydelse. Projekt Malmporten är en möjliggörare för den gröna omställningen. Även malmbanan är naturligtvis en viktig transportnerv i regionen.

Nu växlar vi upp
Just därför valde Hybrit att ha sin pilotanläggning i vår kommun och när LKAB nyligen tillkännagav att valet för deras nya verksamhet med fossilfri utvinning av jordartsmetaller och fosfor ur restprodukter från gruvindustrin föll på Luleå motiverade de det med att Luleå kommun erbjudit god logistik, tillräcklig markyta, elkraft, lägre kostnader och en god arbets- och bostadsmarknad.
Dessa etableringar och flera andra som är på gång har föregåtts av en lång tid av förberedelser från vår sida. Vi har gjort allt för att skapa de förutsättningar som krävs för att företagen ska välja Luleå, och vi har suttit i många långa förhandlingar med företagen för att ge dem attraktiva erbjudanden. Men vi vill mer. Nu växlar vi upp för att möta alla de behov som tillväxten för med sig. Vårt nya gröna Luleå ska inte bli något fuskbygge. Det ska bli hållbart på alla plan. Välfärden, infrastrukturen, jobben och fritiden ska växa jämlikt, tryggt och hållbart ur alla aspekter, inte bara miljö- och klimatmässiga utan även ekonomiska, kulturella och sociala. Vi ska bygga ett samhälle som inkluderar och skapar gemenskap och integration.

Det ska vara lätt att flytta hit
För att ytterligare möta behoven när företagen blir fler och större vill vi socialdemokrater inrätta en ny tjänst, en flyttlots som ska arbeta med att underlätta för människor att flytta till Luleå. Flyttlotsen ska matcha intresserade med jobb, bostad, skola, fritidsaktiviteter med mera så att det ska vara lätt att flytta hit och komma in i vårt samhälle.
Vi ska också anställa fler bygglovshandläggare och inspektörer för att kunna ge snabbare service till dem som vill bygga bostäder och lokaler för verksamhet. Vi arbetar aktivt för en ökad tillgänglighet och utökad service och förstärker miljö- och byggnadsavdelningens kundservice med personal som är särskilt insatta i byggnadsfrågor som rör företag. Om de inte kan svara direkt ska företagen få återkoppling inom 24 timmar. Vi ska ha en pedagogisk och främjande myndighetsutövning där vi är förklarande och kundorienterade. Vi ska göra allt vi kan för att den gröna tillväxten i Luleå kommun ska gå smidigt och bli hållbar. Det är löften från oss socialdemokrater.

CARINA SAMMELI
kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Luleå
MARITHA MEETHZ
ordförande i miljö- och byggnadsnämnden i Luleå

Vi ska skapa en meningsfull fritid för ungdomar

Nattidrotten på Porsön och Tuna har blivit en succé och är en verksamhet som vi socialdemokrater verkligen vill ska fortsätta, och även starta upp i andra bostadsområden.
Det hela började 2019 på initiativ av RF-SISU Norrbotten. Tanken var att locka ungdomar som annars inte idrottar eller har en meningsfull fritid att vara med i spontanidrott och andra aktiviteter. På fredag- och lördagskvällar inbjuds ungdomar mellan 12 och 20 år att prova på olika idrotter, delta i mini-turneringar, titta på uppvisningar, ta del av olika kulturupplevelser och pyssla. Allt är gratis och leds av duktiga, välutbildade ledare från föreningar och organisationer. Nattidrotten blev snabbt en populär mötesplats för ungdomar med olika ingressen och bakgrund, och vissa kvällar kommer upp till 60 ungdomar dit i stället för att dra in till stan. Det är tydligt att de har längtat efter en plats för att träffas och umgås på helgkvällarna. I dessa bostadsområden där ungdomar har tyckt att det finns för lite att göra har nattidrotten blivit ett ställe där ungdomarna aktiverar sig och spontanidrottar. De har fått en ny gemenskap och lärt känna nya kompisar.

Permanenta nattidrotten
Vi socialdemokrater tycker att Nattidrotten är en fantastiskt bra verksamhet som absolut ska finnas kvar och även startas upp i fler områden. Därför anser vi att den ska bli en permanent del av kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Det tycker vi eftersom:

  • Nattidrotten ger alla ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid, utan kostnad och på jämlika villkor. Alla får vara med efter sin förmåga, den sänker tröskeln för att prova på en ny aktivitet och gör det enklare för ungdomar som av olika anledningar inte idrottar.
  • Nattidrotten främjar alla ungdomars rätt till rörelse och fysisk, psykisk och social hälsa. Vi har sett att nattidrotten ger många ungdomar bättre självförtroende och även bidrar till ökad stolthet och trygghet i bostadsområdet. Den inkluderar och minskar segregationen bland ungdomar.
  • Nattidrotten gör idrotten tillgänglig och jämlik för alla ungdomar och genom att prova på idrotter under spontana förhållanden kan den bli en väg in till idrottsföreningarna och bidra till ett starkt föreningsliv.
  • Nattidrotten har också en viktig roll att visa på demokratiska och jämlika värderingar i en verksamhet där alla är välkomna oavsett kön, etnicitet, föräldrarnas ekonomi, sexuell läggning, religion eller funktionsvariation.


Succé

Kortfattat är nattidrotten en succé. Den når många ungdomar som normalt inte finns i föreningslivet, till exempel ungdomar som inte känner sig tillräckligt bra för att vara med och ungdomar med föräldrar som inte har råd att låta dem rida, spela ishockey eller hålla på med andra dyra idrotter. Ledarna har sett en del av dessa ungdomar gå vidare från nattidrotten till föreningslivet. En succé med andra ord, och något vi måste bevara och utveckla.

Vårt löfte
Av alla dessa skäl ger vi socialdemokrater ett konkret löfte att göra nattidrotten i Luleå till en permanent verksamhet. Vi vill att nattidrotten successivt ska startas upp i hela Luleå kommun som en bra, trygg och säker verksamhet för alla ungdomar.

FREDRIK HANSSON
kommunalråd i Luleå kommun
EMMELI NYBOM
ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Luleå kommun
JAN PETER KOSTET
ledamot i kultur- och fritidsnämnden i Luleå kommun med särskilt intresse för ungdomsidrott
ERIK KARLSSON
ordförande i S-studenter Luleå
ALVIN GEORGSSON
ordförande i SSU Luleå

Vi ska anställa fler lärare i grundskolan

Varje barn i Luleå kommun ska ges möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar och behov lyckas i skolan. Det kräver både en trygg och lugn studiemiljö och personal i skolan som är behöriga och har hög kompetens. Till och från skolan i Luleå ska varje elev gå med en känsla av att vara sedd och viktig. Att alla barn lämnar grundskolan med uppfyllda mål och godkända betyg är en investering för både vår nutid och vår framtid.
Därför vill vi socialdemokrater anställa fler lärare i grundskolorna i Luleå kommun. Det är bra för alla barn och inte minst för de som har särskilda behov. Det här är så viktigt för oss så vi har gjort det till ett av våra vallöften inför kommunfullmäktigevalet i höst.

FREDRIK HANSSON
kommunalråd i Luleå kommun

EMMA ENGELMARK
ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Luleå

Vi vill införa en kulturgaranti för alla barn i Luleå

Socialdemokraterna i Luleå går till val på att införa en kulturgaranti för alla Luleås förskolebarn och elever. Vi vill att alla barn i Luleå varje läsår ska få ta del av minst en kulturupplevelse. Det handlar om båda att få ta del av professionell kultur, men även skapa möjligheter för barns eget skapande.

Syftet med kulturgarantin är att utjämna barn och ungas villkor att ta del av kultur genom att säkerställa att alla elever oavsett bakgrund får ta del av minst en professionell kulturupplevelse per år. Många skolor och förskolor är duktiga på att låta barn möta kultur och skapa själva. Vi har även en populär och kostnadsfri kulturskola, där barn både i grupp och individuellt kan spela instrument, dansa eller skapa i andra former. Men vi ser även att kulturen fördelas ojämnt, där vissa barn och elever inte får samma möjligheter till detta som andra. Vi behöver därför en kulturgaranti.

På sikt är vår mening att en fullt utredd, utvecklad och finansierad Kulturgaranti skapar bättre förutsättningar för det professionella kulturlivet i Luleå, eftersom det innebär att vi när Luleå växer behöver ett utökat fritt kulturliv, fler institutioner och utöka våra inköp från professionella konstutövare. Det skapar kännedom om utbudet som finns här och kommer få fler unga att upp ögonen på vad Luleå har att erbjuda för kultur, konst och kulturarv.

CARINA SAMMELI

Kommunalråd i Luleå kommun

 

EMMELI NYBOM

Kultur- och fritidsnämndens ordförande