Anna Ekström om dagens och framtidens skola

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström medverkade på ett möte om skolpolitik i stadshuset igår i Luleå. Anna Ekström pratade visioner, om en skola där undervisning med kunskap och bildning är i centrum – en  jämlik kunskapsskola. Skolan ska kännetecknas av långsiktighet. Bort med ryckigheten. Skolan ska vara ett gemensamt projekt för hela samhället. Ingen skola är bättre än sina lärare, lärarbristen måste åtgärdas. Vidare ska skolan vara likvärdig. Det var några av de punkter som Anna Ekström inledde med.

Tillsammans med Niklas Nordström, Luleås kommunalråd, har Anna Ekström en debattartikel i dagens NK.

Kunskapslyft ger fler jobb

I den höstbudget som presenterades i september bygger regeringen ut kunskapslyftet. Ytterligare cirka 32 000 nya utbildningsplatser skapas fram till 2021. Totalt sett kommer då cirka 93 000 platser att ha tillförts sedan kunskapslyftet sjösattes i början av denna mandatperiod. Syftet är att minska arbetskraftsbristen och därmed arbetslösheten, att ge en möjlighet till omskolning, karriärväxling och bildning. Den svenska ekonomin går som tåget.

Sedan regeringen tillträdde har ungefär 200 000 fler ett jobb att gå till. Sysselsättningsgraden är den högsta som Eurostat någonsin uppmätt i ett EU-land och den högsta i Sverige sedan 1992. Så ska det vara, alla som kan jobba ska jobba. Men det går inte lika bra för alla. Cirka 350 000 personer är fortfarande arbetslösa. En stor grupp nyanlända, till exempel, behöver undervisning i svenska, yrkesutbildning, kompletterande utbildning eller praktik för att kunna ta steget in och etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Samtidigt letar både näringsliv och offentlig sektor med ljus och lykta efter arbetskraft. Drygt 100 000 jobb är lediga. Problemet är ofta att de arbetssökande inte har de kvalifikationer som efterfrågas. Utbildningen och/eller erfarenheterna räcker inte till.Det är uppenbart att matchningen måste förbättras. De arbetssökande måste ges den stöttning som behövs för att kunna ta de lediga jobb som finns. Situationen på arbetsmarknaden i Norrbotten är inget undantag, utan speglar landet i stort. Här finns en växande efterfrågan på arbetskraft inom ett flertal branscher. I våra respektive roller som minister med ansvar för gymnasieskolan och kunskapslyftet, och som kommunalråd, är vi mycket angelägna om att kompetensförsörja hela landet.

I årets budget investerar regeringen, utöver tidigare aviserade satsningar, i att förstärka den regionala yrkesinriktade vuxenutbildningen med medel motsvarande 6 750 platser. Dessutom innehåller årets budget en förstärkning som kommer öka ersättningen till kommunerna för att göra det mer lönsamt att erbjuda utbildningar inom exempelvis bygg- och anläggning, el- och energi, fordon och transport.

Dessutom kommer yrkeshögskolan byggas ut med cirka 45 procent till 2022. Det innebär cirka 14 000 nya utbildningsplatser. Fullt utbyggt kommer det finnas knappt 44 000 utbildningsplatser inom yrkeshögskolan 2022, att jämföra med de cirka 30 000 som finns i dag.

Även i Luleå är kompetensförsörjning högt på dagordningen. Bland annat möts den genom ett nystartat projekt, Workplace Luleå, där arbetsgivare med rekryteringsbehov matchas mot utrikesfödda som söker arbete. Projektet hjälper och stödjer både arbetsgivare och arbetssökande med bland annat rekrytering, handledning och språkträning.

I Luleå bedrivs också ett flertal yrkesutbildningar på både gymnasial och eftergymnasial nivå med nära koppling till arbetsmarknadens behov. Ett exempel är lärlingsutbildningen där vuxenutbildningen i dagsläget har 75 studerande och där lärandet sker i huvudsak ute hos arbetsgivaren.

Regeringens kunskapslyft är en mycket viktig del av den svenska modellen. Människor får möjlighet att utvecklas och stärka sin ställning på arbetsmarknaden samtidigt som offentlig sektor och näringslivet kan anställa den kompetens de behöver.

Anna Ekström (S),
gymnasie- och kunskapslyftsminister

Niklas Nordström,
kommunalråd Luleå

 

 

 

Gratis kaffe och te i Luleå kommun

Luleå kommun måste som arbetsgivare ha sin egen personals bästa framför ögonen. Det finns synbara ojämlikheter mellan personalgrupper och förvaltningar som behöver rättas till. Ett exempel från verkligheten är att vissa personalgrupper och förvaltningar har gratis kaffe och te, medans andra får betala kaffe och te på jobbet genom löneavdrag.

Frågan om gratis kaffe på jobbet har tagits upp av den fackliga organisationen Kommunal i Luleå genom deras S-fack klubb i samtal med kommunens politiska ledning. Kommunalrådet (S) Niklas Nordström försöker nu ”städa upp” skillnader mellan anställda. Lågavlönade betalar sitt kaffe, det är ojämlikt! Kvinnodominerade yrken betalar sitt kaffe, det är ojämställt!

Arbetet med fria arbetskläder för yttre tjänst är ett annat område som uppmärksammats och är på gång att genomföras.

-Det finns orättvisor mellan våra personalgrupper i Luleå kommun som behöver utjämnas och rättas till. Tidigare har vi Socialdemokrater satt igång arbetet med fria arbetskläder för yttre tjänst. En annan orättvisa är att kaffe på jobbet är kostnadsfritt för vissa medans andra vackert får betala sitt kaffe genom löneavdrag. Så här kan vi inte hålla på. Jag vill uppmana alla nämnder och förvaltningar se över frågan om gratis kaffe och te under 2018 och se till att detta är fullt genomfört 2019, säger kommunalrådet (S) Niklas Nordström.

Så säkrar vi kvaliten på maten och stärker samarbetet mellan kommunerna

Vi Socialdemokrater vill säkerställa att alla som bor i Luleå kommuns vård- och omsorgsboenden, eller beställer mat till eget boende, ges rätten till en god och näringsrik kost med möjlighet till variation.

Sedan en längre tid tillbaka samarbetar Luleå kommun med Region Norrbotten när det gäller matleveranser. Samarbetet innebär till exempel att kyld mat levereras från produktionsköket vid Sunderby sjukhus till mottagningsköken på kommunens vård- och omsorgsboenden.

När Region Norrbotten aviserade att de inte kommer att kunna fortsätta leverera maten inledde kommunen direkt ett arbete med att hitta en ny samarbetspartner. Inom kommunen finns inga aktörer som har kapacitet att klara kommunens behov av 745 000 portioner mat per år.

Piteå kommun har i Öjebyn ett av landets modernaste produktionskök och här finns också kapacitet att utöka produktionen i den omfattning som skulle täcka Luleå kommuns behov. En gemensam förstudie gjordes för att utreda förutsättningarna för samverkan och se om Piteå kommun skulle kunna producera maten till Luleå. Svaret blev att det finns goda förutsättningar för att klara kvaliteten på mat och även möjligheter för ett givande samarbete för båda kommuner.

Produktionsköket i Öjebyn har en väl fungerande verksamhet med nöjda äldre som dagligen äter maten, en effektiv och kvalitetssäkrad produktion av måltider och en väl fungerande kostorganisation med utbildad kökschef, kockar och dietister. De använder också i stor utsträckning närproducerade råvaror, vilket vi tycker är bra, både för miljön, kvaliteten och för att det gynnar våra lokala jordbrukare i Norrbotten.

Mat från produktionsköket i Öjebyn innebär en kvalitetshöjning för våra äldre då det varje dag finns fyra olika rätter att välja mellan, vilket ska jämföras med den enda rätt som serveras i dag. Det ökade utbudet av maträtter är en viktig del i våra äldres livskvalitet.

Den mat som levereras från Öjebyn kommer till våra äldreboenden där sedan maten tillagas. Personalen kokar potatis, pasta, ris, såser, sallader och andra tillbehör. De äldre kommer även fortsättningsvis att känna doften av nylagad mat och ha möjlighet att njuta av den i en fin social samvaro tillsammans med varandra och personalen.

Maten som levereras från Öjebyn har lagats av professionella kockar är mer anpassningsbar efter individuella behov. Den håller en jämnare och säkrare kvalitet än mat som produceras av personal vid lokala tillagningskök. Det är en myt att de äldre skulle vara missnöjda med den mat som levereras från produktionskök. Undersökningar visar tvärtom att Luleå kommuns äldre är nöjda med maten. Gå gärna in på Instagram och följ aldrelulea för att bilda dig en egen uppfattning.

För oss Socialdemokrater är det helt givet att vi i ett litet län med 250 000 invånare behöver i ökad omfattning samverka och hushålla klokt med våra skattemedel. Varje kommun kan och ska inte göra allt inom sina gränser. Vi måste söka gemensamma lösningar. Att bygga upp ett eget produktionskök skulle kosta cirka 87 miljoner kronor i bara investeringskostnader och därutöver tillkommer personal, mat och driftkostnader. En kostorganisation med kökschef, dietister, inköpare, ekonomer med mera skulle också behöva skapas. Kostnaden för en kostorganisation skulle kosta mellan 30-45 miljoner kronor per år. Sammantaget skulle det medföra betydande kostnader för skattebetalarna i Luleå kommun. Pengar som i dag inte finns utan måste tas från äldreomsorgen.

Att kommunen skulle bygga tillagningskök på samtliga 23 äldreboenden, som bland annat Miljöpartiet föreslår, skulle medföra orimliga kostnader och saknar helt verklighetsförankring. En sådan lösning skulle inte vara genomförbar med hänsyn till den korta tid vi har innan avtalet med Region Norrbotten går ut i januari år 2019.

Att på den korta tiden gå igenom alla äldreboenden, göra ritningar, få bygglov, bygga, utrusta och bemanna dessa kök är helt omöjligt. Då kommer vi stå i en situation där våra äldre saknar mat från och med år 2019. Som politiker behöver vi ta ansvar och lösa situationen på bästa möjliga sätt och säkerställa att våra äldre får mat.

Några har i debatten påstått att Sweco-rapporten visar att det finns en trend i landet att de flesta kommuner går från centralkök mot tillagningskök men det är en sanning med modifikation. Det rapporten visar, om man på riktigt läser hela rapporten, är att det finns en trend inom skolan/förskolan att gå mot tillagningskök. Men inom äldreomsorgen kan inte motsvarande trend utläsas. Av elva intervjuade kommuner är det bara två kommuner som har tillagningskök för äldreomsorgen, resterade kommuner har produktions- och mottagningskök för äldreomsorgen.

Att producera och servera bra mat är inget som görs med vänsterhanden. Nu är det tid att lägga partipolitiken åt sidan. Mat till äldre kräver hög kompetens och säkerhet för att produceras. Med lösningen tillsammans med Piteå kommun får vi en fullgod ersättare till dagens lösning från Sunderby sjukhus. Framför allt ökar valfriheten och kvaliteten för våra äldre och kommunen kan lägga mer pengar på äldreomsorgen.

Fredrik Hansson                                                       Niklas Nordström
Ordförande Socialnämnden                                   Luleå Kommun Kommunalråd Luleå Kommun

Minst tio nya jobb till Råneå

Luleå kommun kommer att placera minst tio jobb i Råneå. Det handlar främst om personer som arbetar med administrativt arbete.
– Vi har tidigare sagt att vi ska fortsätta satsningen på att utveckla Råneå och nu levererar vi resultat. Det här är arbetsuppgifter som är mycket lämpade att utföra där och en satsning som gynnar bygdens utveckling, säger Niklas Nordström, kommunalråd.

Servicekontor till Råneå

Det finns en politisk målsättning att identifiera jobb som kan placeras i hela Luleå kommun, allt i syfte att se till att hela kommunen växer och utvecklas. Luleå kommun har det senaste året sett över sin administration. Därför kommer man att från årsskiftet bilda ett servicekontor som initialt kommer att ansvara för kommunens gemensamma kundservice, lönehantering och ekonomisupport.

Redan hösten 2015 presenterade kommunen en 12-punktssatsning för Råneå där en del i satsningen var att placera kommunala jobb på orten där så är lämpligt.
– Tillsammans med landsbygdspartiet tog vi för två år sedan fram gemensamma satsningar riktat mot Råneå med kringliggande byar. Vi har haft ett fruktbart samarbete som nu landar i ett konkret beslut, säger Yvonne Stålnacke, kommunalråd.

Flyttar ut från stadshuset

Eftersom en del av de arbetsuppgifter som hamnar under servicekontoret kan utföras platsoberoende kommer initialt minst tio arbetstillfällen att placeras i Råneå. Detta gäller dock inte kommunens kundtjänst som man från politiskt håll vill placera i stadshuset. När översynen av servicekontorets uppdrag och bemanning är klar kommer det att slutgiltigt visa sig hur många jobb som sammantaget hamnar i Råneå.

– Igår presenterar regeringen sin satsning på Luleå genom att placera statliga Polarforskningssekretariatet här. Det är ett klokt beslut att decentralisera statliga jobb till hela landet. Samtidigt måste vi visa att vi lever efter samma rättesnöre i vår kommunala planering, säger Niklas Nordström.

– Nu börjar vi med att initialt placera cirka tio jobb i Råneå. Vi har lediga lokaler i exempelvis gamla kommunhuset och Klockarängen som enkelt kan ställas om för de som kommer att arbeta där. På det här sättet blir det både bättre och billigare för kommunen som helhet. All administration måste inte hamna i stadshuset, säger Niklas Nordström.

Regeringen flyttar jobb till Luleå

– Det här stärker Luleå, säger kommunalrådet Niklas Nordström i samband med att regeringen beslutat flytta Polarforskningsinstitutet.

Cirka 400 jobb berörs när regeringen fortsätter att utlokalisera statliga jobb från Stockholm. Sedan tidigare har Fastighetsmäklarinspektionen flyttats till Karlstad och myndigheten för familjerätt och äktenskapsstöd har utlokaliserats till Skellefteå.
Nu är det Luleås tur att få statliga jobb.

Det rör sig om drygt 30 jobb till Luleå, som sannolikt kommer sprida ringar på vattnet, en forskningsinriktad myndighet behövs och stärker självklart Luleå Tekniska Universitet. Luleå är en del av Arktisregionen. De arktiska perspektiven får ett nytt fokus inom samhällsplanering, forskning och kultur.
Luleå och Norrbotten har en tydlig målsättning att stärka och utveckla regionen och vara ledande i världen när det gäller biltester, serverhallar och annat i det Arktiska klimatet.

– Att vi får en sådan här myndighet är väldigt strategiskt för oss. Det hjälper oss på riktigt att skapa en starkare forskningsmiljö kring universitetet. Det här hjälper oss att attrahera fler företag när vi har forskare på plats. Det är precis den typen av jobb vi behöver för att bygga Luleå och norra Sverige framöver, avslutar Niklas Nordström.

Niklas Nordströms krönika om Lulebos starka ekonomi och offensiva satsningar

När Yvonne Stålnacke och jag gick in i rollen som kommunalråd var det uppenbart att vi skulle lägga mycket tid och energi på att få fart på bostadsbyggandet. Det var även det Socialdemokraterna gick till val på i Luleå.

Skälet var rätt uppenbart. Bostadsbristen skapade problem såväl för individer som företag. Finns det inte bostäder i tillräcklig omfattning blir det svårt att bo i Luleå. Och företagen får svårt att rekrytera om det är problem att hitta en bostad.

Till en början möttes vi av ett kompakt motstånd i kontakten med fastighetsaktörer i Stockholm. De var helt avvisande till att förvärva och bygga hyreslägenheter norr om Uppsala. Efter hårt och målmedvetet arbete lyckades vi från Luleås sida vända den bilden och tonläget blev mer positivt.

För att sen gå i mål och verkligen få dessa företag att vilja investera och bygga i Luleå sålde vi en del av Lulebos bestånd. Men vi gjorde det på ett smart sätt som inte gjorts förut i Sverige.

Vi ställde motkrav på att de som köper också ska bygga nya lägenheter och ta socialt ansvar för de hushåll som själva inte klarar av att skaffa en bostad. Det lyckades vi med och såväl Rikshem och Heimstaden har etablerat sig och ska vardera bygga ca 600 lägenheter närmsta åren.

För de lägenheter som Lulebo sålde och de kommunala fastigheterna fick vi väldigt bra betalt. Tack vare att vi fått så bra betalt kan vi nu fortsätta den offensiva planen att investera för att utveckla Luleå.

Det går bra för Luleå, men vi har växtvärk. Då är det skönt att vi kan låna väsentligt mindre än vi annars skulle gjort. Kommande generationer slipper bära en skuldbörda. Vi tar ansvar här och nu istället för att skjuta problemen framför oss.

Självklart tillhör de vinster som uppstått alla medborgare i Luleå. Inte bara de som bor på de äldreboenden som sålts eller i Lulebos lägenheter idag. För vinsterna som investeras kan vi göra nytta för Luleå idag och för framtiden.

Att som Hyresgästföreningen gör tala om plundring av Lulebo är att på ett mycket vårdslöst sätt skrämma folk och sprida direkta felaktigheter. Lulebo kommer ha 1,3 miljarder kvar i eget kapital. Långt mer än bolaget någonsin haft och Lulebo klarar alla sina åtaganden för att renovera gamla och bygga nya lägenheter. Se bara på den extrainsatta och riktade renovering som gjorts och planeras 2017 för 250 miljoner.

Det skulle dessutom vara oerhört dålig ekonomisk hushållning med Luleåbornas pengar att låta dessa pengar ligga kvar passivt med dålig bankförräntning.

Jag är oerhört nöjd med den utveckling vi ser i Luleå. Bostadsbyggandet har tagit fart på ett sätt som ingen vågade tro för några år sedan, Lulebos ekonomi är starkare än någonsin och kommunen kan investera för framtiden utan att behöva låna och skjuta över skulden till kommande generationer.”

 

1 maj

Årets första maj firades tillsammans med LO. Våra flaggor och fanor vajade med parollen” Svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas”.
Mikael Damberg, närings- och innovationsminister var årets huvudtalare. Förutom Mikael Dambergs tal så bjöds det på korta tal av Mattias Gustafsson, LO-Luleå, Fredrik Bruhn, SSU Luleå samt Niklas Nordström, kommunalråd. Yvonne Stålnacke, kommunalråd tillika vice ordförande Socialdemokraterna Luleå höll ihop det hela som konfrencier. Programmet vid Gula paviljongen på Storgatan startades med gungande dansshow av och med dansgruppen Exiled Dance Crew.
– Vi var dubbelt så många första maj-firare jämfört med i fjol, kommenterade en nöjd Niklas Nordström.