”Luleå är en urstark kommun”

”Luleå är en urstark kommun” – det var de avslutande orden från Mats Forsberg, Statisticon, på en utbildnings- och återkopplingsdag som vi hade med Kommunstyrelsen slutet av November månad.
Det var en skön kontrast och beskrivning i rak motsats till hur oppositionen i Luleå beskriver Luleå Kommun. Bakgrunden är att Kommunen har låtit göra en socioekonomisk analys som presenterades vid detta tillfälle.

Luleå beskrevs i förhållande till hela riket. Där blev det tydligt att Luleå har gjort en ordentlig resa från 2005 till idag 2020.
Idag är Luleå en socioekonomiskt välmående kommun med hög sysselsättningsgrad, en stark arbetsmarknad och ett rikt näringsliv. Arbetslöshet, ohälsotal och ekonomiskt bistånd tillhör de lägsta i hela landet.
2005 befann sig Luleå i ett annat socioekonomiskt läge. Arbetslösheten var hög och med det följer också ett ökat ekonomiskt bistånd och ohälsotal. 2012 börjar trenden vända för att 2014 så återfinns Luleå bland de socioekonomiskt välmående kommunerna.

Ett politiskt och tydligt Socialdemokratiskt styre har lagt upp långsiktigt arbete för att göra denna förflyttning och idag ser vi resultatet med en socioekonomiskt välmående kommun.
Såklart vi har ett fortsatt arbete att göra och hålla i. Vi kan inte heller i nuläget se konsekvenserna av den Corona pandemi som råder, som såklart också kommer påverka. Men det var väldigt gott att ta del av den statistik och information vi i Kommunstyrelsen fick oss till livs. Det blev ett kvitto på att vi inom Socialdemokratin har lyckats väl med vårt långsiktiga arbete och den riktning vi stakat ut.

Med detta budskap i ryggen har vi bra förutsättningar för ett avstamp framåt, då på Kommunfullmäktige formellt tagit beslutet att Carina Sammeli är Kommunstyrelsens Ordförande, tillika Kommunalråd. Varmt Grattis till Carina och Välkommen!
Efter en tung tid med slitningar i partiet är det nu hög tid för enande och samarbete.
Endast tillsammans är vi starka. Den utveckling vi haft i Luleå sedan 2005 visar också på vikten av att vara uthållig och hålla i. Uthållighet är något som också prövas ordentligt under pandemin och det är det som ska bära oss igenom pandemin.
Det är också viktigt att vi stöttar och sluter upp bakom vårt nya kommunalråd Carina Sammeli. Det är tillsammans, hela laget, som vi är starka! Det är också då som vi kan åstadkomma mycket och göra förändringar!

Jag vill sen önska er alla en Skön och God Jul, om än det här blir en väldigt annorlunda Jul, då många av oss inte kan vara tillsammans med nära och kära! Vi hålller i, och håller ut och gör det bästa vi kan av en situation som vi har att hantera! Var rädd om er och Varandra!
Maritha Meethz
Ordförande Miljö- och byggnadsnämnden

Nytt grepp kring byggloven

I Miljö- och byggnadsnämnden tog vi ett nytt grepp 2020, då vi inte i nämnden längre har något AU. Under barmarksperioden som är vår högsäsong, har vi istället två nämnder per månad, dvs två gånger per månad vi tar beslut om bla bygglov. Det här är ett sätt att snabba på beslutsgången och öka service till våra medborgare och byggaktörer. En förändring vi från såväl politik som personal ser positivt på. Vi har sett en ökning av bygglov i form av utbyggnader, ombyggnader och andra byggåtgärder. Sannolikt en ”Corona effekt”, då många har varit hemmavid i stället för att resa.

Vi har också ansvar för bostadsanpassningen, där olika åtgärder i hemmen genomförs för att möjliggöra för människor att kunna bo hemma och vara trygg i hemmet. Åtgärderna består av allt från sänkta trösklar, ramp för rullstolar och hiss mellan under- och övervåning. Vid inledningen av ”Coronaperioden” fanns i stort sett inga ansökningar för dessa åtgärder, men vi ser nu att det tagit ny fart.

En miljöåtgärd som är väl värd att uppmärksamma är det arbete och LONA-projekt (Lokalt Naturvårdsprojekt) som genomförs i naturreservatet Ormberget-Hertsölandet. Genomförs med bistånd och medel från Länsstyrelsen. Stormyran är ett våtmarksområde som tidigare har dikats ut och torrlagts. Projektet syftar att återställa våtmarken genom att lägga igen gamla diken.

Det stärker ekosystem och arter i naturreservatet genom att våtmarken återställs till sitt ursprungliga skick samtidigt som det bidrar till balansering av vattenflöden i landskapet.
Det syftar i första hand till att öka naturliga våtmarkstyper och att gynna arter generellt. Projektet har också betydelse för utjämning av vattenflöden, ökad grundvattenbildning, vattenkvalitet (minska näringsämnen) och att gynna rödlistade arter. Projektet bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen ”Myllrande våtmarker” och ”Ett rikt växt och djurliv”. En stimulans för Biologisk Mångfald som är ett högaktuellt ämne.

Sedan 1 Juli har vi också ansvaret för Trängseltillsynen, det som tidigare låg på smittskyddsläkaren. Ett 50-tal tillsynsärenden har genomförts och i stort ser det bra ut. Genomgående och till största del, är restaurangerna mycket välvilligt inställda och man vill göra rätt. Man har lyssnat och snabbt åtgärdat de synpunkter inspektörerna lagt fram och det har fungerat mycket bra. Det är vi såklart nöjda och tacksamma för.
Avslutningsvis är det glädjande att se att också bostadsbyggandet för flerbostadshus håller god takt. Vi behöver fler bostäder och vår nya stadsdel Kronan fortsätter växa fram.

Maritha Meethz
Ordförande Miljö- och byggnadsnämnden

Nytt från Miljö- och Byggnadsnämnden

Inför året 2020 har vi i Miljö- och byggnadsnämnden tagit ett beslut att ändra nämndstrukturen. Vi har inte längre något AU (arbetsutskott). Däremot, under barmarksäsongen som är högsäsong för oss, så har vi i stället två nämnder per månad. Det innebär att under högsäsong beslutar vi om bland annat bygglov två tillfällen per månad, mot tidigare ett tillfälle per månad. Undantaget Juli månad, så personalen får ut semester.

Detta gör vi för att ge en ökad service till våra medborgare och byggaktörer. Vi får ett bättre och effektivare ärendeflöde och också en bättre arbetssituation och arbetsmiljö för våran personal, som jobbar för högtryck under högsäsongen.
Tänker du söka bygglov, eller känner någon som tänker söka, så uppmanar vi att söka bygglov i god tid. Vänta inte tills sommaren närmar sig när trycket ökar.

Bygglovsansökningarna håller en fortsatt hög takt och på Kronan tar byggandet av flerbostadshus fart ordentligt. Dalbo är nästa område som står på tur för bostadsetableringar. Det vittnar om en fortsatt tillväxt.
Vi har en anställd VA-rådgivare, som är en värdefull kompetens, inte minst när det gäller rådgivning vid inventering av enskilda avlopp. Det är en bra service till våra medborgare och sker i samverkan med 4-kantskommunerna.

Från 1 januari 2020 har vi inrättat en tjänst som Stadsarkitekt, vilket vi inte haft under några år. Johan Eriksson har fått tjänsten och han har många goda ambitioner med utvecklingen av vår kommun.
Vi har en fortsatt bra tillväxt framför oss med bättre förutsättningar att kunna hantera lovansökningarna. En nytillsatt Stadsarkitekt som bidrar med sitt kunnande för en bra utveckling av hela kommunen. Det bådar gott för framtiden.

Maritha Meetz
ordf. Miljö och byggnadsnämnden