Luleå MiljöResurs, Lumire

Luleå MiljöResurs, Lumire har av ägarna, Luleå kommun fått ett utökat ansvar. Från att tidigare varit enbart ett företag som transporterat avfall har vi numera en viktig roll i miljöarbetet med betoning på återbruk.
Fullmäktige har beslutat att Återvinningscentralen (ÅVC) skall flyttas från kronan. Den nya platsen blir Risslan, granne med den nya brandstationen på det s.k. Lilla Mjölkuddsberget. Byggnationen av nya ramper, och lokaler för visst avfall samt personalutrymmen pågår för fullt. Även material som ska gå till återbruk ska lämnas in där.

Jag är övertygad om att det skapar en rationell och smidig hantering för oss Lulebor då vi ska lämna material m.m. som vi inte längre använder. Den nya ÅVC är klar för att tas i bruk i slutet av 2021.

Kommunfullmäktige har även beslutat att Lumire blir ansvarig för Återvinningsmarknaden från 2022. Arbetet med hur det ska organiseras pågår för fullt. Styrelsen har beslutat om igångsättning av en ny byggnad som byggs för bland annat försäljning av det som kan och ska återvinnas/återbrukas.
Den byggs på samma område som den nya ÅVC och ska vara klar för att tas i bruk i slutet av 2021. För att underlätta för återbruk planeras ett antal mindre försäljnings/inlämningsställen inom ett flertal bostadsområden (Returpunkter). Den planeringen skar i samråd med ett antal hyresvärdar. Den första kommer att öppnas vid årsskiftet 2020/21. Den blir på Köpmanstorget i centrum.

Inte minst för miljön är det oerhört angeläget att vi blir än bättre på att återvinna/återbruka. Men det är även en kostnadsfråga. Vi Lulebor betalar över 15 miljoner årligen för förbränningen i Boden. Dessutom tillkommer transportkostnaden.

Beslutet om att driften av Vatten o Avlopp (VA) är nu klart. Det genomförs från 1 januari 2022. Nu pågår ett febrilt arbete för att klara alla praktiska detaljer. Inte minst lokalfrågan är högprioriterad. Den nuvarande lokalen på Logementgatan får inte vara kvar. Den ska ge plats för infart till Kronandalen. Med stor sannolikhet blir det tillbyggnad eller någon form av nybyggnad på Storheden. Styrelsen beslutar under hösten.

Staffan Ek Ordförande i Lumire

Lumire (LuleåMiljöResurs AB)

Fortfarande möts jag av frågor, varför har ni bytt namn till Lumire. Orsaken till namnbytet är logisk. Renhållningsbolaget hade funnits i många år. Det var ett utpräglat åkeriföretag som hämtat sopor, latrin och övrigt avfall.                                                                                                               De senaste åren har vi allt mer gått över till att vara en resurs i miljöarbetet. Vi har tagit på oss rollen att informera om betydelsen av att vi hushållar om jordens resurser. Vi har helt enkelt en ny inriktning i vår verksamhet.

Som en följd av detta har Kommunfullmäktige beslutat att Lumire får ansvaret för återvinningsmarknaden/återbruk. Planering och projektering av en ny anläggning pågår för fullt. Planen är att den ska byggas i anslutning till den nya Återvinningscentralen som blir på Lilla Mjölkuddberget(Risslan). Samma område som den nya Brandstationen ska byggas. Hur återbruk ska organiseras är inte klart, men mycket talar för att någon form av samarbete med andra organisationer kommer det att bli. För att ytterligare stärka vår roll har en egen avdelning som kallas Hållbarhet skapats inom Lumire.

Vi lägger även stor betydelse i att nå ut med information till Kommuninnevånarna. Det finns en hel del att göra för att vi Lulebor ska bli än bättre på sortering, återvinning och framför allt återbruk. Lumire har därför efter behandling i styrelsen och ledningsgrupp anställt en Kommunikatör.

Ungefär hälften av Lumires omsättning är inkomster för hämtning av hushållsavfall. Det som är brännbart. Avgiften för dessa är strikt reglerade i lagstiftning. Vi får endast ta en avgift som täcker kostnaden för transport och förbränning. Övrig verksamhet bedriver vi i konkurrens. Det är exempelvis transporter från Återvinningsstationerna (ÅVS) som vi gör på uppdrag från Förpacknings o Tidningsindustrin (FTI). Men även uthyrning av container, transport från affärer, företag, byggarbetsplatser m.m.

En utredning pågår i Kommunen om att överföra driften av VA (Vatten o Avloppsnätet från Kommunen till Lumire. Utredningen syftar till att samtliga anläggningar ska finnas kvar i Kommunens ägo. Detta gäller ledningsnätet, pumpstationer och övriga fasta anläggningar.   I så fall skulle det endast handla om driften. Detta är vanligt i många kommuner. Kommunfullmäktige har ännu inte beslutat om detta.

 

Staffan Ek Ordförande Lumire