Bostäder viktigt för utveckling.

En kommun som utvecklas behöver växa, för att kunna växa behövs bostäder. Vi behöver fler bostäder i Luleå och dessutom bostäder av varierande storlekar. Det är dessutom viktigt att det skapas förutsättningar för liv mellan husen. Lekplatser för barn, konst och skulpturer i området. Allt detta ska finnas med i den fortsatta planeringen. Det är viktigt för att öka attraktionskraften både för området och hela kommunen.

Vi är fortfarande inne i en besvärlig period med pågående pandemi. Det gör att vi är försiktig med aktiviteter i lägenheter för att minska risken för smittspridning. Självklart åtgärdar vi det akuta alltid.

Nytt från årskiftet om kommunfullmäktige så beslutar blir att vi i Lulebo tar hand om vår egen bostadskö från bostad Luleå. Kön blir då avgiftsfri från årsskiftet. Det finns många frågor från personer som står i bostad Luleås kö om avgiften.
Kommunfullmäktige har fastställt den avgift som ska vara och därför är det viktigt att alla betalar avgiften för att behålla sin plats i kön när vi tar över.
Vi är rustade för att ta över kön och kommer att göra vårt bästa för att övergången ska bli så bra som möjligt.

Vi vill bidra med vår insats på bostadsmarknaden för att hela kommunen ska utvecklas. Ett starkt kommunalt bostadsbolag är en viktig del i utvecklingen.

Med vänlig hälsning
Ordförande Luleåbo Kent Ögren

Allmännyttan en viktig del av Luleås utveckling.

Jag har nu haft förmånen att vara ordförande i det allmännyttiga bostadsbolaget Lulebo i åtta månader. Under den korta tiden har jag fått vara med om ett antal positiva saker. Trygghetsboende i Råneå och på Bergnäset invigt, beslut som fattats av tidigare styrelse. Samtidigt har vi tagit beslut om nybyggnad av lägenheter på Porsön, startat och initierat upprustning av etapp tre på Mjölkudden. Mjölkudden är ett ROT och renoveringsprojekt. Dessutom så kommer vi att reinvestera i två fastigheter i Gammelstad. Lulebo är ett bolag som är välskött ekonomiskt men som också har stora utmaningar. Utmaningarna består i att det finns ett stort underhållsbehov i bolagets fastighetsbestånd.

Utöver investeringar i underhållet så kommer vi att investera i nyproduktion av fler lägenheter. Min bedömning är att vi har ekonomiska muskler för nyproduktion av 100–150 lägenheter per år Lägenheter som kommer att ha stor betydelse för utvecklingen i hela kommunen. Vi får inte och skall inte vara ett bolag ett bolag som investerar i centrala stan utan vi är lika viktig i ytterområdena. Allmännyttan har och kommer att fortsatt stor betydelse i det kommunala utvecklingsarbetet.

Utan allmännytta så lämnar vi över allt ansvar för bostadsutvecklingen till privata aktörer. Privata aktörer behövs men det måste också finnas balans på bostadsmarknaden och där spelar ett kraftfullt och välskött allmännyttigt bostadsbolag en viktig roll. Jag vill och kommer att verka för att Lulebo fortsatt har den positionen.

Kent Ögren
Ordförande Lulebo AB

Luleå(S) Julkalender 23 december

Nytt badhus på Hertsön

– Vi levererar. Det här en viktig fråga för Luleåborna. Hertsön kommer att byggas ut med Hertsöheden om ett antal år. Då kommer det att bo närmare tiotusen personer där, säger kommunalrådet Niklas Nordström (S).

Det nya badhuset föreslås få en lika stor huvudbassäng som det gamla badhuset hade, det vill säga en 25 meter lång och 12,5 meter bred bassäng. Dessutom ska badhuset ha en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten. En liten barnpool är tänkt att placeras nära reception och café. Det ska finnas två större och två mindre omklädningsrum som ska ligga nära huvudbassängen respektive undervisningsbassängen.

Badhuset ska ha en inbjudande entré med café för att besökare ska känna sig välkomna. Det nya badhuset beräknas få 50 000-75 000 besökare under ett år.
Bruttoytan beräknas bli 2 700 kvadratmeter, det nya badhuset blir större till ytan än det gamla badhuset eftersom teknikutrymmen numera läggs ovan mark eftersom i det gamla badhuset låg tekniken i källaren.

Satsningen med ett nytt badhus på Hersön är en del ”Mötesplatser för alla”, samlingsnamnet för satsningar som Luleå kommun ska genomföra 2018-2020. Tack vare vinstutdelningen på 400 miljoner kronor från Lulebos försäljning av lägenheter 2015 och 2016 kan satsningarna genomföras utan lånade pengar.

Lulebos ägare, Luleå kommun, fastslog 2015 nya ägardirektiv för Lulebo. Det innebär att Lulebos andel av det totala hyresbeståndet i Luleå ska ligga inom intervallet 45-55 procent. Med det som bakgrund sålde Lulebo sammanlagt drygt 3 000 lägenheter under 2015 och 2016.Med hänvisning till lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag beslutades om en vinstutdelning från försäljningen på 400 miljoner kronor från Lulebo AB till Luleå kommun.

Syftet med vinstutdelningen till Luleå kommun är att möjliggöra satsningar, utan lånade pengar, på olika typer av mötesplatser; stadsdelscentrum, fritidsanläggningar, idrotts- och motionsanläggningar, lekplatser, parker och utemiljöer på förskolor och skolor samt bostäder för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.
– Satsningarna skapar bättre förutsättningar för social sammanhållning och integration och överensstämmer med gällande översiktsplan Vision 2050, säger kommunalråd Niklas Nordström.
Sammanställningen nedan visar hur Luleå kommun kommer att satsa inom ramen för ”Mötesplatser för alla”.

Investeringar inom ”Mötesplatser för alla”
2018-2020 (miljoner kronor)

86   Bygga badhus på Hertsön (kostnader för projektet tillkommer efter 2020)
10   Rusta upp lekplatser i Luleå kommun, däribland Råneå
21   Rusta upp parker, däribland Stadsparken
18   Rusta upp skol- och förskolegårdar
55   Utökning av stadscentrum, förutsättningar för bostäder och nytt resecentrum
7     Rusta upp lekplatser m m på Porsön

88  Inom försörjningsuppdraget ordna service- och gruppboenden samt kommunala hyreslägenheter
115 Rusta upp och bygga nya sporthallar
Total summa
400