Det är mycket som står på spel i valet

Valet har stor betydelse. Det är mycket som står på spel i Luleå. En kommun är inget självspelande piano. Det som är självklart idag kan vara raserat imorgon.

När vi går till valurnorna i år firar vi också att vår demokrati i Sverige fyller 100 år. 1918 beslutade Riksdagen om allmän och lika rösträtt i kommunala val. Många års kamp ledde till att kvinnor fick rösträtt. I ett växande Luleå har inför årets val ca 62 000 Luleåbor rösträtt. I de kommunala valen 1919 i Luleå var drygt 5 000 röstberättigade. Det har skett en fantastisk demokrati- och befolkningsutveckling i Luleå sedan dess.

Kanske aldrig någonsin har ett val, själva essensen i den politiska demokratin varit så angelägen att försvara. Luleås kommunalråd Niklas Nordström och Lenita Ericson samt Anders Öberg, Socialdemokraternas ordförande i Luleå slår följe med två ungdomar som också är på väg mot vallokalen i Kulturens Hus i Luleå. De ska förtidsrösta, idag fredag 24 augusti 10:00.

Vi vill att Luleå ska fortsätta växa, att det ska vara ordning och reda i kommunens ekonomi, att det skapas fler arbetstillfällen, att välfärden ska bli ännu bättre och allt det andra som vi Socialdemokrater går till val på. En del tar det där som självklart. Det som är självklart idag kan vara raserat imorgon. Valet har stor betydelse, en kommun är inte ett självspelande piano.

– För Luleå är det mycket som står på spel i valet. Vi ser tydliga resultat att vår politik har gett Luleå framgång och tillväxt. Viktigt att inte slarva bort den positiva utvecklingen, säger kommunalrådet(S) Niklas Nordström

Jobben blir fler och Luleå blir bättre

Niklas Nordström och Lenita Ericson Kommunalråd S i Luleå:

Den förändring som Luleå genomgått är oerhört positiv. Från tuffa år med strukturomvandling inom våra stora industrier och hög arbetslöshet är vi nu i ett läge få av oss vågat drömma om. Arbetslösheten är långt under rikssnittet.

Den låga arbetslösheten gäller för alla grupper inklusive ungdomar som varit en grupp som drabbats hårt av arbetslöshet genom åren samt utrikesfödda som haft svårt komma in på arbetsmarknaden. Luleå är ett nationellt föredöme när det gäller hur vi samarbetar mellan näringslivet, arbetsförmedlingen och kommunen. Genom samverkan har vi kunnat visa att det går att skapa positiva resultat. För Luleås framgång ska vi fortsätta på den inslagna vägen och utveckla samarbetet för att fler människors ska ha ett jobb. Det handlar om ökad trygghet, bättre välfärd och fler jobb i Luleå.

Universitetets bidrag till att skapa grund för växande företag som ger nya jobb är mycket stort. Tusentals studenter går ut på arbetsmarknaden med utbildning i toppklass. LTU bedriver en forskning som gör att Luleås och Norrbottens utveckling är så positiv. Luleå kommun är en aktiv samarbetspartner till LTU i olika forskningsprojekt för att stärka vår kommun och region. Vi har också inom ramen för samarbetet med LTU och näringslivet ökat aktiviteten för att fler nationella och internationella beslutsfattare ska förstå Luleås positiva värden. Vi har sökt upp de som sitter på makten inom politik och näringsliv för att berätta mer om fördelarna med att satsa på och investera i Luleå. Vår strategi har lyckats väl och vi ser flera resultat av detta. Det främsta resultatet är att vi fått fart på bostadsbyggandet.

Helt nya företag med bas i Stockholm och andra delar av Sverige har visat att de tror på Luleå. Med aktiva företag som investerar i bostäder och lokaler kan vi äntligen se att befolkningsutvecklingen tar fart. Hela 2000 nya bostäder har tillkommit under mandatperioden. När vi tittar oss runt i kommunen syns traktorer, grävmaskiner och byggkranar överallt. Nu kan Luleå fortsätta växa.

Vi ser även att våra befintliga industrier investerar och växer exempelvis med SSABs, LKABs och Vattenfalls projekt Hybrit som siktar på att producera fossilfritt stål – en världsrevolution om det lyckas! Vi ser att Facebook fortsätter tro på Luleå med en tredje hall och helt nya verksamheter etableras. Hotellen bygger om och bygger ut för att kunna ta emot än fler gäster från när och fjärran. Våra små och medelstora företag i olika branscher har stor framtidstro och anställer nya medarbetare som ger grund för ett växande näringsliv och fortsatt låg arbetslöshet.

Den 9 september är det val och vi vill få förtroendet att få fortsätta utveckla Luleå. Vi tar höjd för tillväxt genom att investera tungt i nya arbetsplatsområden för olika typer av företag. Ett modernt vatten- och avloppsnät gör att vi kan växa och bli fler Luleåbor. Vi säkerställer ett fortsatt samarbete med LTU och näringslivet för olika framtidsprojekt. Luleå är bara i början av en mycket positiv utveckling. Låt oss fortsätta se till att vara en attraktiv och växande kommun med framtidstro också efter valet i september.

Luleå växer – fortsatt höga investeringar

Det går bra för Luleå. En historiskt hög investeringstakt med drygt en miljard kronor per år för att säkra fortsatt tillväxt. Satsningar i nya va-ledningar och nya bostads- och arbetsplatsområden, Hertsö badhus och en ny brandstation. Det här är byggstolpar till de preliminära budgetramarna som budgetberedningen behandlar den 27 april.

– De höga investeringarna är helt nödvändiga för att trygga Luleås tillväxt. Vi ser nu att bostadsbyggandet har tagit fart, 606 bostäder blev klara ifjol, 2 000 beräknas blir klara under mandatperioden. Nu måste befolkningstillväxten växlar upp, vi behöver växa väsentligt mer än vi gjorde tidigare. 700 nya invånare per år är minimum. Luleå står starkt rustade inför framtiden jämfört med andra kommuner i landet. Vi måste behålla denna goda position, förklarar kommunalråd Niklas Nordström.

–Varje ny medborgare betyder att kommunen får statsbidrag motsvarande cirka 50 000 kronor. För att kompensera för kostnadsökningar behöver vi inflyttning. Luleå är i topp i landet när det gäller att snabbt få ut nyanlända i arbete eller utbildning. Det är oerhört viktigt att vi fortsätta att jobba med integration. Det ger resultat, säger Lenita Ericsson, kommunalråd.

År 2019 beräknas Luleå kommun landa på 23 miljoner i plus, däremot förväntas 2020 och 2021 negativa resultat och kommundirektören ges i uppdrag att säkerställa en budget i balans.

Demografiska utmaningar
Kommunen står inför några utmaningar framöver, där andelen unga och äldre växer snabbare än personer i arbetsför ålder och intäkterna växer inte i samma takt som kostnaderna ökar. Att öka avgifter räcker inte för att kompensera för kommunens ökade kostnader, eftersom avgifternas andel av budget är alltför liten. En oförändrad skattenivå är ett av de finanspolitiska målen i Luleå kommun, så en skatteökning är inte aktuell. Samtliga förvaltningar har av den anledningen fått i uppdrag att effektivisera sin verksamhet med en procent årligen.

– Luleå kommun är inte ensamma om en ansträngd situation. Sveriges kommuner tyngs alla av samma demografiska utmaningar där man även påtalat ett ökat behov av generella statsbidrag istället för riktade statsbidrag. SKL har räknat ut att kommunsektorn kommer att sakna cirka 60 miljarder i slutet av nästa mandatperiod, säger ekonomichef Jan Öström.
Strategisk plan och budget 2019-2021 beslutas efter valet, budgetberedningen behandlar på sitt sammanträde nästa vecka bara de preliminära ramarna. Ett detaljerat förslag på budget kommer att presenteras i höst.

Speciella satsningar under 2019-2021
Va-satsningar 750 mkr
Exploateringar 560 mkr
Brandstation 240 mkr
Hertsö badhus 140 mkr
Driftkostnader till brandstation och badhus 20 mkr fr.o.m 2021
Återvinningscentral/-marknad 65 mkr
Logementet 55 mkr
Driftkostnader Porsö sporthall 2,6 mkr per år
Aktivitetsbaserat arbetssätt 5 mkr engångsanslag
Skärgårdstrafik 250 000 kr/år
Nattbuss Porsön 230 000 kr/år
Permanent kvällsbuss till Råneå 170 000 kr/år

Tidplan budget 2019-2022:
27 april: budgetberedning behandlar preliminära ramar
september: beredning med nyvald majoritet
23 oktober: slutligt förslag i budgetberedning
19 november: beslut i kommunfullmäktige

Vi blir fler Luleåbor

– Det har äntligen lossnat i bostadsförsörjningen. Nästan dubbelt så många bostäder som året innan blev klara 2017. Nu ser vi att våra investeringar i utbyggd infrastruktur leder till att vi blir fler Luleåbor. Kommunen växte med 700 nya invånare, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström inför kommunstyrelsens arbetsutskottets sammanträde den 12 mars.

Luleå kommuns årsredovisning visar ett överskott på 462 miljoner kronor
400 miljoner kronor är en utdelning från Lulebo som används för särskilda sociala ändamål. Luleå kommun omsatte i fjol 5,5 miljarder kronor, 4,4 miljarder kronor var inkomster av kommunalskatt och statsbidrag. På inkomstsidan noteras 106 miljoner kronor efter försäljningar av fem samhällsfastigheter till Hemsö (vård- och omsorgsboenden i Alvik, Kallkällan, Bergstaden och Ingridshem samt Mjölkuddens hälsocentral). Utgifterna domineras av fortsatt höga investeringar; nettoinvesteringar låg på 750 miljoner kronor (535 mkr 2016). En mycket stor del (201 miljoner kronor) gick till utbyggt va-nät så att Luleå kan fortsätta växa.
Befolkningen växte 2017 med 700 invånare. 606 bostäder blev klara, däribland 72 platser i omsorgsboende, 105 småhus och radhus, 110 bostadsrätter, 191 hyresrätter och 131 student- och forskarlägenheter.

En växande befolkning betyder mer skatteintäkter, men också ökade kostnader för skola och omsorg. Årets resultat är positiv, också tack vare att nämnderna levererade ett samlat överskott på 71 miljoner kronor. Bara socialförvaltningen visade underskott på sex miljoner kronor, vilket motsvarar 0,4 procent av deras budget. Luleå kommun fortsätter att konsolidera sina finanser och löser lån på 50 miljoner kronor. 418 miljoner avsätts till resultatutjämningsreserven.
Kommunen uppnår tre av fullmäktiges fem mål för god ekonomisk hushållning:
• Inga skattehöjningar
• Årets resultatandel av skatteintäkter och statsbidrag uppgår till elva procent (mål två procent)
• oförändrad soliditet (ökar med fyra procent)
Kommunen missar målen:
• om en balanserad budget och flerårsplan
• nettoinvesteringars andel av skatteintäkter och statsbidrag uppgår till 17 procent (mål tio procent)

Fem fakta ur årsredovisningen:
• Detaljplaner med sammanlagt 2 850 bostäder har vunnit laga kraft, de flesta på Kronan.
• Luleå Lokaltrafik har en helt fossilfri busspark, efter att diesel ersattes med förnyelsebar HVO. 15 nya bussar i drift.
• Biogasanläggningen Uddebo nådde produktionsrekord. Nästan en halv miljon kubikmeter miljövänlig fordonsgas framställdes av avloppsslam. Kommunen har minskat sin användning av diesel med drygt 440 000 liter som ersatts med biogas.
• Handläggningstiden för bygglov har förkortats med 21 procent till tre veckor. Många sökte bygglov via den nya e-tjänsten på webben.
• Dryga 90 tomter för byggande i byarna har beviljats via förhandsbesked.