Samhället förändras och skolan med den

 

Världen och Luleå förändras hela tiden och vi behöver anpassa oss efter dessa förändringar. Demografin förändras och vi blir allt fler äldre, och fler barn. Det betyder att allt färre ska försörja allt fler. Vi behöver anpassa oss efter dessa förändringar. Den skolstruktur som vi under decennier har byggt upp i Luleå har varit rätt utifrån tidigare förutsättningar, men dagens utmaningar ser annorlunda ut.

Luleå växer men på delvis andra platser än tidigare. På vissa områden måste nya skolor byggas och på andra måste de byggas om och utökas. I vissa fall måste vi tyvärr lägga ned skolor och flytta elever. Vi behöver anpassa skolstrukturen till dagens samhälle och förutsättningar, och skapa en struktur som dessutom håller för framtiden. Rent konkret handlar det om att vi behöver ha tillräckligt stora skolor för att kunna ha behöriga ämneslärare, en fungerande elevhälsa och specialpedagoger.

Det är svårt och komplext att planera för en hållbar och fungerande skolstruktur. Att i en folkomröstning låsa fast begränsningar inför vad som ska vara möjligt i framtiden, när det gäller förändringar i skolstrukturen, blir väldigt problematiskt.

Eftersom samhället förändras måste kommunal service också kunna göra det. Att det har funnits en skola på en plats i mer än 100 år innebär inte per automatik att det alltid kommer att behöva finnas en där. Luleås skolstruktur ser ungefär likadan ut som på 70-talet och vi kan nog alla hålla med om att Luleå har förändrats ganska mycket sen dess. Vi kommer att behöva anpassa skolstrukturen till dagens samhälle och behov. Fokus ska alltid vara på skolans uppdrag, att säkerställa en så jämlik och bra utbildning som möjligt för alla barn i Luleå kommun.

Skolan i Sverige finansieras med elevpengen. Det betyder att ett större antal elever vid varje skolenhet möjliggör att vi kan erbjuda heltidsanställningar till ämnesbehöriga lärare, fullskalig elevhälsa, tillgång till specialpedagoger. Fler elever vid varje skolenhet behöver däremot inte innebära större klasser, förändringarna i skolstrukturen handlar i första hand om att uppfylla skollagen.

Att skolstrukturen i Luleå behöver förändras över tid och att förändringar görs med fokus på att alla elever ska få en bra utbildning är något jag hoppas att luleborna tänker på inför kommande folkomröstning. För mig handlar det ytterst om att alla barn har rätt till en likvärdig utbildning med hög kvalitet i hela Luleå kommun.

Fredrik Hansson, (S)

Socialdemokratisk skolpolitik

Under socialdemokraterna Luleås medlemsmöte den 20 september 2020 där vi behandlade Socialdemokratisk skolpolitik framkom  nyckelord/punkter som ska prägla vår kommunikation angående folkomröstningen och skolstrukturen:

Jämlikhet
Vi står för en likvärdig och jämlik utbildning för alla barn i Luleå kommun. Det är vad skollagen kräver, för det måste vi göra förändringar i hur skolan organiseras. Skolan finansieras med elevpengen. Ett större antal elever vid varje skolenhet möjliggör att vi kan erbjuda heltider till ämnesbehöriga lärare, anställa specialpedagoger, inte minst elevhälsa samt allmänt skapa så goda förutsättningar som möjligt för Luleås barn att klara skolan.

Ansvar
Det viktigaste att komma ihåg med våra förändringar i skolstrukturen är att vi tar ansvar för att uppfylla skollagen. Det andra är att vi behöver ta ansvar för att kommunens skattemedel används med största möjliga effekt. Vi behöver en skolstruktur som är kostnadseffektiv och modern, många skolor i Luleå är gamla, fyller inte tillgänglighetsaspekter, har få små kök, stora renoveringsbehov och har för få elever för att kunna finansiera och möta behoven i verksamheten. Då kan det i många fall vara motiverat att uppföra nya, moderna skollokaler som klarar detta.

Förändring och framtid
I en del fall, som med Svartöstadsskolan, har vi en skolstruktur som är mer än 100 år gammal. När den skolan uppfördes fanns inte ens stadsdelen Örnäset eller Hertsön. Luleå växer men gör det idag på delvis andra platser än tidigare.

När Svartöstadsskolan byggdes fanns det fler barn i stadsdelen än vad det gör idag och för den delen var kraven i skolverksamheten fullständigt annorlunda jämfört med 100 år senare. Det finns inte ens hiss i lokalen och brandskyddet är inte anpassat till modern standard. Vi får inte falla för att romantisera det som varit. Vi vill anpassa skolan dels för dagens krav på tillgänglighet och skydd men också utifrån hur Luleå kommuns befolkningsstruktur förändrats.

På vissa områden, som Kronan, måste nya skolor uppföras. På andra områden vill vi bygga om och utöka, som Tuna eller planerna på Stadsön. I andra områden måste vi lägga ned dem och flytta eleverna, som inom Sunderbyn, Kyrkbyn eller Svartöstaden. Sunderbyskolan visar fina resultat och visar också med all tydlighet att vi gjort rätt vägval. Vi vill helt enkelt bygga en skolstruktur som är anpassad för dagens Luleå kommun och som håller de kommande 30, 40 och 50 åren.

Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning med hög kvalitet. För att uppnå det behöver vi behålla och rekrytera ämnesbehöriga lärare.

Skolan är till för barnen!

Socialdemokraterna Luleå

Anders Öberg, ordförande Socialdemokraterna Luleå
Lenita Ericson, Kommunalråd
Frederik Hansson, Kommunalråd
Emma Engelmark, ordförande Barn-och Utbildningsnämnden