I Luleå hjälps vi åt

Coronaviruset påverkar hela vårt samhälle. Läget är mycket allvarligt och vi står inför stora utmaningar. Luleå kommun har sedan en tid tillbaka gått in i stabsläge. Det innebär att en central krisledningsorganisation är igång och samordnar åtgärder med anledning av smittspridningen.

Som kommunalråd i Luleå kommun ser vi på den aktuella situationen med största allvar. Det finns ett stort tryck på att leverera åtgärder snabbt och omfattande. Det är samtidigt mycket viktigt att de lösningar vi tar fram är långsiktigt hållbara. Det kommer en tid efter coronaviruset och då behöver vi välfungerande kommunala verksamheter och företag i Luleå.

Vår högsta prioritet nu är att värna våra medborgares liv och hälsa. Beredskapen handlar om att skydda riskgrupper och se till att vi är uthålliga i att hålla igång kommunens verksamheter. Vi ser att för en del av våra äldre är det en stor utmaning att orka med den tillfälliga isoleringen och ensamheten som kan uppstå. Vi behöver alla hjälpas åt och göra vad vi kan för att minimera risken för smittspridning. Här vill vi rikta ett stort tack all personal som gör ett fantastiskt arbete.

Vi ser också hur många företag och organisationer drabbas av konsekvenser som färre kunder, inställda evenemang, avbokade uppdrag och minskad efterfrågan på produktion. Tillsammans med regering, myndigheter och andra aktörer jobbar vi på flera fronter för att få fram olika typer av lösningar för att stödja det lokala näringslivet. I veckan presenterade vi en rad åtgärder för att stötta det lokala näringslivet i Luleå kommun.

I dessa tider är det extra viktigt att kunna lita på information. Var källkritisk! På Luleå kommuns hemsida finns kontinuerligt uppdaterad information och länkar till bland annat Folkhälsomyndigheten.

Vi har, trots det allvarliga läget, stort hopp om framtiden och en stark tilltro till att vi tar oss igenom det här tillsammans.                  I Luleå hjälps vi åt!

Lenita Ericson, kommunstyrelsens ordförande
Fredrik Hansson, kommunstyrelsens vice ordförande

Luleå kommuns innevånare känner sig trygga

 

– Jag blir otroligt glad och stolt över att Luleborna upplever Luleå som en trygg kommun. Vi socialdemokrater kan vara stolta över hur vi har styrt och utvecklat kommunen genom åren säger Kommunalrådet Fredrik Hansson

Kommunen och polisens trygghetsmätning visar att de boende i Luleå kommun upplever en högre trygghet och få problem i jämförelse med många andra kommuner i Sverige. 3 600 slumpmässigt utvalda kommuninnevånare i åldrarna 16 – 85 år har under oktober- november 2019 fått svara på en enkät. Svarsfrekvensen var hela 71 procent.
Undersökningen ger utan tvekan en rättvisande bild av situationen i Luleå kommun över tid.
Frågorna handlade om problem i området där man bor, utsatthet och oro för brott och vad man tycker om polisens lokala arbete

Mätningen visar att de boende i Luleå upplever en högre trygghet och få problem i jämförelse med många andra kommuner i Sverige. Enkäterna sedan år 1999 med sina höga svarsfrekvenser visar tydligt att andelen utsatta för brott markant går ned över tid för invånarna. Resultatet i Luleå år 2019 är det bästa uppmätta under 20 år och för svenska kommuner en mycket låg utsatthet för brott.

Utsatthet för våld i kommunen har fortsatt lågt värde år 2019 och har definitivt inte ökat.
Några problem med extremt höga negativa värden redovisas inte för någon indikator eller i någon kommundel. Däremot rapporterar de boende i vissa kommundelar fortfarande problem som särskilt bör prioriteras. Det gäller då ofta utomhusmiljön, missbruksproblematik, trygghetskänslan utomhus och rädsla för speciella personer.

88 procent slår fast en positiv inställning och svarar ”ja”frågan om de rekommenderar sin stadsdel/by som en bra plats att bo på. Endast tre procent svarar ”nej” på frågan

Fler kvinnor än män i Luleå uppfattar problem och följer därmed ett permanent nationellt tillstånd över många årtionden när det gäller kvinnor och mäns svar på enkäter. Kvinnors problemindex i Luleå är dock lågt i nationell skala. I kommunen, som i övriga Sverige, gäller det framförallt indikatorer kring mer konkreta otrygghetskänslor, men anmärkningsvärt också i Luleå olika typer av ordningsproblem. Dock att notera är att den problemindikator som är avsedd att fånga specifikt kvinnors problem ”kvinnor som antastas” inte har någon könsskillnad i svaren.

Min nya roll

En av de viktigaste uppgifterna för oss politiker, och för mig som kommunalråd i Luleå kommun, är att skapa framtidstro. Jag vill att du som Luleåbo ska känna att det finns goda möjligheter att leva ett meningsfullt liv här, oavsett vem du är eller i vilken situation du befinner dig. För att det ska vara möjligt även i framtiden behöver vi som politiker ta ansvar för kommunens långsiktiga utveckling och ekonomi.

En sak vi med säkerhet vet är att kompetensförsörjningen kommer att vara en av kommunens största utmaningar. Vi vet också att vi blir allt fler äldre och barn samtidigt som andelen kommunmedborgare i arbetsför ålder minskar. I princip blir det alltså färre som ska försörja fler. Den här ekvationen går inte ihop och vi behöver hitta sätt att bedriva verksamhet på ett mer effektivt sätt. Vi behöver också få ut fler människor i arbete.

Ambitionen är att fler av de som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma ut i arbete och till egen försörjning. Arbetsmarknadsförvaltningen med vuxenutbildningen är några av mina ansvarsområden som nytt kommunalråd och här har vi en viktig uppgift. Integrationen är en viktig pusselbit för att vi ska klara kompetensförsörjningen.

Vi behöver också bli fler innevånare i Luleå kommun. Vi behöver fortsätta utveckla ett hållbart och attraktivt Kommun med låg arbetslöshet, nöjda invånare, stor trygghet och ett blomstrande kultur- och näringsliv. Jag vill att Luleå Kommun ska präglas av framtidstro och det ser jag som en av mina viktigaste uppgifter som kommunalråd.

Fredrik Hansson
Kommunalråd Luleå

Luleå (S) Julkalender 15 dec 2019

Seniorveckan
Årets upplaga av seniorveckan, gick av stapeln den 7-11 oktober. Det var en vecka fylld med aktiviteter för dig som är senior, funktionshindrad, anhörig eller dagledig.
– Den här veckan bjuder vi på massor med både roliga och nyttiga aktiviteter, bland annat dans, modevisning, drop-in-massage, körsång, tipsrundor samt information om allt det vi kan erbjuda våra äldre och funktionshindrade inom Luleå kommun, säger Fredrik Hansson, socialnämndens ordförande.
Alla aktiviteter är kostnadsfria under hela veckan. På tisdag 8 oktober var det invigning av seniorveckan på Fyren, Lulsundsgatan 42. Men veckan tjuvstartade under måndagen, den så kallade Anhörigdagen, med en föreläsning om äldres psykiska hälsa.

Tidigare under veckan har besökarna till exempel fått lära sig mer om hur man skyddar sig från brand i bostaden där räddningstjänsten berättade och kom med tips.
På onsdag delar Malin Strand, folkhälsostrateg på Region Norrbotten, med sig av sina kunskaper om matens betydelse för hälsan.

På torsdag föreläser polis Mats Ekman om bedrägerier mot äldre och hur man kan skydda sig. På fredag förklarar tandläkare Annika Lindqvist varför en god munhygien har så stor betydelse för livskvalitet, självkänslan och det sociala livet. Och det är bara några punkter i Seniorveckans fullspäckade program.

Luleå(S)Julkalender 1 december 2019

Serviceboende

Den 1 december startar Luleå kommun ett nytt serviceboende, enligt lagen om stöd och service (LSS). Det handlar om sammanlagt 11 lägenheter i Galärens nybyggda hus på Varvet i centrala Luleå.’
– Varvet är ett bra område för den här typen av verksamhet med närhet till centrum, affärer, grönområden och lokaltrafik. Alla lägenheter ligger på samma plan och är väl anpassade för den här typen av verksamhet, säger Fredrik Hansson, socialnämndens ordförande
Boendets totalt 11 lägenheter, varav en är gemenskapslägenhet med personalutrymmen, ska bemannas dygnet runt och erbjuda individer en trygg och aktiv bostadsmiljö.
– De senaste åren har vi haft ett behov av att utöka antalet servicebostadsplatser i Luleå, vi har personer som väntar och därför gör vi nu den här satsningen, säger Fredrik Hansson.
Beslutet togs i socialnämnden den 19 september.

 

Välfärd och vård på riktigt för äldre!

Med statens allt starkare ekonomi är det möjligt att nu investera i välfärden som utförs av kommunerna och regionen för allt fler äldre i Norrbotten. Det är nu vi får möjlighet att pröva vård på nya sätt. Under våren har nu allt kommit på plats för att ge de äldre ett bättre omhändertagande och en kvalitativ vård som börjar redan i hemmet.

– Luleå kommun och regionen kan tack vara de nationella satsningarna med tex patientmiljarden utveckla verksamheter och metoder som kommer de sjuka och äldre till godo säger Fredrik Lundh Sammeli riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten.

Med gemensamma krafter gör vi nu ett försök med ett hemsjukvårdsteam som bemannas av två läkare som kan göra hembesök eller vara ett stöd för hemtjänstens personal för att bedöma vårdbehovet.

– Vi gör nu ett försök under två år för att utveckla vården i hemmet med ett hemsjukvårdsteam med läkarkompetens. Den kvalificerade vården börjar redan i hemmet säger Anders Öberg, regionråd för Socialdemokraterna.

Med ny lagstiftning, nya rutiner och ett utvecklat arbetssätt för att säkra hemgången för de som har ett omfattande omsorgs och vårdbehov som inte klaras i det egna hemmet har Luleå kommun under våren öppnat 18 korttidsplatser på Bergviken.

– Vi ser att satsningen på de 18 korttidsplatserna på Bergviken som invigdes under våren gör att de äldre som behöver mer vård och omsorg efter tid på sjukhuset eller ett större behov som inte klaras i hemmet får möjlighet till stöd och bedömning av fortsatt stöd i hemmet eller annat boende säger Fredrik Hansson, ordförande för socialnämnden i Luleå.

Dessa satsningar gör att vårdtagare och anhöriga känner sig trygga med att vården finns när det verkligen behövs.

Under måndag den 13 augisti besöker Fredrik Lundh Sammeli riksdagsledamot, Anders Öberg Regionråd och Fredrik Hansson socialnämndens ordförande hemsjukvårdsteamet och Bergvikens äldreboende.

Gratis resor för funktionsnedsatta

– Det här har varit en önskan från våra funktionshinderföreningar under en längre tid och det känns roligt att vi nu kan tillmötesgå dem, säger Fredrik Hansson(S) socialnämndens ordförande.

Socialförvaltningen i Luleå erbjuder från den 1 januari år 2018 kostnadsfria resor till och från daglig verksamhet för funktionsnedsatta individer med beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). För att finansiera de kostnadsfria resorna har socialnämnden fått ett tillskott på 2,2 miljoner kronor.

– Det här är en jätteviktig satsning på våra funktionsnedsatta som gör ett väldigt fint arbete i sina dagliga verksamheter, säger Luleås kommunalråd(S) Niklas Nordström.

I dagsläget är det cirka 200 funktionsnedsatta i Luleå som kommer att få resa kostnadsfritt med kollektivtrafiken. Cirka 100 individer fortsätter åka med kommunens egna transporter.

Frågor och svar
Kommunen har 450 funktionsnedsatta individer i daglig verksamhet/sysselsättning, berörs alla av dessa resor?
Nej, det är cirka 300 individer som har behov av att resa till och från daglig verksamhet/sysselsättning. Cirka 200 av dessa kan åka med kollektivtrafiken.
Hur ska de som inte kan åka kollektivt på grund av sin funktionsnedsättning ta sig till sin dagliga verksamhet/sysselsättning?
Många av dem går eller cyklar i dag till sin dagliga verksamhet/sysselsättning men för dem som inte kan åka kollektivt ska vi erbjuda annan transport.
Får de individer som bor utanför stan och som i dag åker med länstrafiken också gratis busskort?
Ja, det kommer de att få.

Luleå(S) Julkalender 12 december

Hemsjukvårdsteam startas i Luleå
Luleå kommun planerar att starta ett hemsjukvårdsteam. Syftet med satsningen är att minska trycket på Sunderby sjukhus akutvårdsavdelning. Hemsjukvårdsteamet beräknas enligt planerna vara igång före årsskiftet. Det här är ett samarbete med Region Norrbotten. Regionen anställer läkare och kommunen anställer sjuksköterskor till teamet. Örnäsets och Stadsvikens vårdcentraler ingår i projektet.  – Därtill startar vi 18 st Trygghetsplatser för att vi ska snabbt kunna ta hem personer från sjukhuset. Luleå kommun satsar nu 18 miljoner kronor på dessa insatser, säger Fredik Hansson(S) socialnämndens  ordförande.

 

Så säkrar vi kvaliten på maten och stärker samarbetet mellan kommunerna

Vi Socialdemokrater vill säkerställa att alla som bor i Luleå kommuns vård- och omsorgsboenden, eller beställer mat till eget boende, ges rätten till en god och näringsrik kost med möjlighet till variation.

Sedan en längre tid tillbaka samarbetar Luleå kommun med Region Norrbotten när det gäller matleveranser. Samarbetet innebär till exempel att kyld mat levereras från produktionsköket vid Sunderby sjukhus till mottagningsköken på kommunens vård- och omsorgsboenden.

När Region Norrbotten aviserade att de inte kommer att kunna fortsätta leverera maten inledde kommunen direkt ett arbete med att hitta en ny samarbetspartner. Inom kommunen finns inga aktörer som har kapacitet att klara kommunens behov av 745 000 portioner mat per år.

Piteå kommun har i Öjebyn ett av landets modernaste produktionskök och här finns också kapacitet att utöka produktionen i den omfattning som skulle täcka Luleå kommuns behov. En gemensam förstudie gjordes för att utreda förutsättningarna för samverkan och se om Piteå kommun skulle kunna producera maten till Luleå. Svaret blev att det finns goda förutsättningar för att klara kvaliteten på mat och även möjligheter för ett givande samarbete för båda kommuner.

Produktionsköket i Öjebyn har en väl fungerande verksamhet med nöjda äldre som dagligen äter maten, en effektiv och kvalitetssäkrad produktion av måltider och en väl fungerande kostorganisation med utbildad kökschef, kockar och dietister. De använder också i stor utsträckning närproducerade råvaror, vilket vi tycker är bra, både för miljön, kvaliteten och för att det gynnar våra lokala jordbrukare i Norrbotten.

Mat från produktionsköket i Öjebyn innebär en kvalitetshöjning för våra äldre då det varje dag finns fyra olika rätter att välja mellan, vilket ska jämföras med den enda rätt som serveras i dag. Det ökade utbudet av maträtter är en viktig del i våra äldres livskvalitet.

Den mat som levereras från Öjebyn kommer till våra äldreboenden där sedan maten tillagas. Personalen kokar potatis, pasta, ris, såser, sallader och andra tillbehör. De äldre kommer även fortsättningsvis att känna doften av nylagad mat och ha möjlighet att njuta av den i en fin social samvaro tillsammans med varandra och personalen.

Maten som levereras från Öjebyn har lagats av professionella kockar är mer anpassningsbar efter individuella behov. Den håller en jämnare och säkrare kvalitet än mat som produceras av personal vid lokala tillagningskök. Det är en myt att de äldre skulle vara missnöjda med den mat som levereras från produktionskök. Undersökningar visar tvärtom att Luleå kommuns äldre är nöjda med maten. Gå gärna in på Instagram och följ aldrelulea för att bilda dig en egen uppfattning.

För oss Socialdemokrater är det helt givet att vi i ett litet län med 250 000 invånare behöver i ökad omfattning samverka och hushålla klokt med våra skattemedel. Varje kommun kan och ska inte göra allt inom sina gränser. Vi måste söka gemensamma lösningar. Att bygga upp ett eget produktionskök skulle kosta cirka 87 miljoner kronor i bara investeringskostnader och därutöver tillkommer personal, mat och driftkostnader. En kostorganisation med kökschef, dietister, inköpare, ekonomer med mera skulle också behöva skapas. Kostnaden för en kostorganisation skulle kosta mellan 30-45 miljoner kronor per år. Sammantaget skulle det medföra betydande kostnader för skattebetalarna i Luleå kommun. Pengar som i dag inte finns utan måste tas från äldreomsorgen.

Att kommunen skulle bygga tillagningskök på samtliga 23 äldreboenden, som bland annat Miljöpartiet föreslår, skulle medföra orimliga kostnader och saknar helt verklighetsförankring. En sådan lösning skulle inte vara genomförbar med hänsyn till den korta tid vi har innan avtalet med Region Norrbotten går ut i januari år 2019.

Att på den korta tiden gå igenom alla äldreboenden, göra ritningar, få bygglov, bygga, utrusta och bemanna dessa kök är helt omöjligt. Då kommer vi stå i en situation där våra äldre saknar mat från och med år 2019. Som politiker behöver vi ta ansvar och lösa situationen på bästa möjliga sätt och säkerställa att våra äldre får mat.

Några har i debatten påstått att Sweco-rapporten visar att det finns en trend i landet att de flesta kommuner går från centralkök mot tillagningskök men det är en sanning med modifikation. Det rapporten visar, om man på riktigt läser hela rapporten, är att det finns en trend inom skolan/förskolan att gå mot tillagningskök. Men inom äldreomsorgen kan inte motsvarande trend utläsas. Av elva intervjuade kommuner är det bara två kommuner som har tillagningskök för äldreomsorgen, resterade kommuner har produktions- och mottagningskök för äldreomsorgen.

Att producera och servera bra mat är inget som görs med vänsterhanden. Nu är det tid att lägga partipolitiken åt sidan. Mat till äldre kräver hög kompetens och säkerhet för att produceras. Med lösningen tillsammans med Piteå kommun får vi en fullgod ersättare till dagens lösning från Sunderby sjukhus. Framför allt ökar valfriheten och kvaliteten för våra äldre och kommunen kan lägga mer pengar på äldreomsorgen.

Fredrik Hansson                                                       Niklas Nordström
Ordförande Socialnämnden                                   Luleå Kommun Kommunalråd Luleå Kommun

Trygghetsplatser – Socialdemokraterna satsar inom äldreomsorgen i Luleå

Äldreomsorgen i Luleå utvecklas. Kommunen kommer under hösten att göra nya satsningar för att utveckla vården och omsorgen för äldre och de mest svårt sjuka utifrån Äldreplanens intentioner. Nya trygghetsplatser skapas, det medför ett naturligt ökat samarbete mellan Luleå kommun och Region Norrbotten.

Kommunalrådet Niklas Nordström och vice ordförande i socialnämnden Fredrik Hansson presenterade satsningen under tisdagen.

18 trygghetsplatser ska skapas för personer som är utskrivningsklara men inte direkt kan återgå till ordinärt boende efter sjukhusvistelse. Platserna kan även användas till personer som bor hemma men på grund av försämrat hälsotillstånd behöver en trygghetsplats under en längre eller kortare tid.

I samverkan med Region Norrbotten kommer socialförvaltningen även att starta ett hemsjukvårdsteam. Regionen anställer läkare till teamet och socialförvaltningen sjuksköterskor. Teamet ska kunna erbjuda vård i hemmet och på boende för det mest svårt sjuka patienterna och brukarna. Samarbetet startar upp som ett projekt under hösten 2017 inom Örnäset, Mjölkudden och Stadsviken.

– För att göra denna satsning möjlig tillskjuter vi 18 miljoner kronor per år 2018-2019 till socialnämnden, säger kommunalråd Niklas Nordström.
– I och med ett stärkt samarbete med Region Norrbotten får vi en sammanhållen vård och omsorg som blir tryggare och tillgängligare för medborgarna.

– Genom våra trygghetsplatser vill vi ge våra äldre möjlighet till återhämtning och att komma till sitt bästa jag innan man kommer hem efter en sjukhusvistelse, säger Fredrik Hansson, socialnämndens vice ordförande.