Allmännyttan en viktig del av Luleås utveckling.

Jag har nu haft förmånen att vara ordförande i det allmännyttiga bostadsbolaget Lulebo i åtta månader. Under den korta tiden har jag fått vara med om ett antal positiva saker. Trygghetsboende i Råneå och på Bergnäset invigt, beslut som fattats av tidigare styrelse. Samtidigt har vi tagit beslut om nybyggnad av lägenheter på Porsön, startat och initierat upprustning av etapp tre på Mjölkudden. Mjölkudden är ett ROT och renoveringsprojekt. Dessutom så kommer vi att reinvestera i två fastigheter i Gammelstad. Lulebo är ett bolag som är välskött ekonomiskt men som också har stora utmaningar. Utmaningarna består i att det finns ett stort underhållsbehov i bolagets fastighetsbestånd.

Utöver investeringar i underhållet så kommer vi att investera i nyproduktion av fler lägenheter. Min bedömning är att vi har ekonomiska muskler för nyproduktion av 100–150 lägenheter per år Lägenheter som kommer att ha stor betydelse för utvecklingen i hela kommunen. Vi får inte och skall inte vara ett bolag ett bolag som investerar i centrala stan utan vi är lika viktig i ytterområdena. Allmännyttan har och kommer att fortsatt stor betydelse i det kommunala utvecklingsarbetet.

Utan allmännytta så lämnar vi över allt ansvar för bostadsutvecklingen till privata aktörer. Privata aktörer behövs men det måste också finnas balans på bostadsmarknaden och där spelar ett kraftfullt och välskött allmännyttigt bostadsbolag en viktig roll. Jag vill och kommer att verka för att Lulebo fortsatt har den positionen.

Kent Ögren
Ordförande Lulebo AB