Nytt grepp kring byggloven

Nytt grepp kring byggloven

I Miljö- och byggnadsnämnden tog vi ett nytt grepp 2020, då vi inte i nämnden längre har något AU. Under barmarksperioden som är vår högsäsong, har vi istället två nämnder per månad, dvs två gånger per månad vi tar beslut om bla bygglov. Det här är ett sätt att snabba på beslutsgången och öka service till våra medborgare och byggaktörer. En förändring vi från såväl politik som personal ser positivt på. Vi har sett en ökning av bygglov i form av utbyggnader, ombyggnader och andra byggåtgärder. Sannolikt en ”Corona effekt”, då många har varit hemmavid i stället för att resa.

Vi har också ansvar för bostadsanpassningen, där olika åtgärder i hemmen genomförs för att möjliggöra för människor att kunna bo hemma och vara trygg i hemmet. Åtgärderna består av allt från sänkta trösklar, ramp för rullstolar och hiss mellan under- och övervåning. Vid inledningen av ”Coronaperioden” fanns i stort sett inga ansökningar för dessa åtgärder, men vi ser nu att det tagit ny fart.

En miljöåtgärd som är väl värd att uppmärksamma är det arbete och LONA-projekt (Lokalt Naturvårdsprojekt) som genomförs i naturreservatet Ormberget-Hertsölandet. Genomförs med bistånd och medel från Länsstyrelsen. Stormyran är ett våtmarksområde som tidigare har dikats ut och torrlagts. Projektet syftar att återställa våtmarken genom att lägga igen gamla diken.

Det stärker ekosystem och arter i naturreservatet genom att våtmarken återställs till sitt ursprungliga skick samtidigt som det bidrar till balansering av vattenflöden i landskapet.
Det syftar i första hand till att öka naturliga våtmarkstyper och att gynna arter generellt. Projektet har också betydelse för utjämning av vattenflöden, ökad grundvattenbildning, vattenkvalitet (minska näringsämnen) och att gynna rödlistade arter. Projektet bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen ”Myllrande våtmarker” och ”Ett rikt växt och djurliv”. En stimulans för Biologisk Mångfald som är ett högaktuellt ämne.

Sedan 1 Juli har vi också ansvaret för Trängseltillsynen, det som tidigare låg på smittskyddsläkaren. Ett 50-tal tillsynsärenden har genomförts och i stort ser det bra ut. Genomgående och till största del, är restaurangerna mycket välvilligt inställda och man vill göra rätt. Man har lyssnat och snabbt åtgärdat de synpunkter inspektörerna lagt fram och det har fungerat mycket bra. Det är vi såklart nöjda och tacksamma för.
Avslutningsvis är det glädjande att se att också bostadsbyggandet för flerbostadshus håller god takt. Vi behöver fler bostäder och vår nya stadsdel Kronan fortsätter växa fram.

Maritha Meethz
Ordförande Miljö- och byggnadsnämnden