Norrbotten behöver en stark röst

Norrbotten behöver en stark röst

Norrbotten ett län med stora förutsättningar att bidra till en utveckling av många viktiga frågor, saknar nu en stark röst för att fortsätta på den inslagna vägen. Inom många områden ligger vi helt i framkant. För att fortsätta utvecklingen krävs satsningar från nationell nivå, men här saknas nu det naturliga kontaktnätet som behövs för att driva utvecklingen framåt.

Läget i länet varierar och situationen i många kommuner är väldigt svår idag. Minskande befolkningsunderlag och en allt mer åldrande befolkning skapar en mer ansträngande situation för att klara viktiga välfärdsfrågor. Nya tider kräver nya lösningar och nya sätt att lösa problemen och för att lyckas med det behöver länet en stark och tydlig röst som snabbt tar tag i detta på ett kreativt och konstruktivt sätt.

Det är med stor oro som vi konstaterar att trycket och påhoppet på enskilda politiker ökat och då framförallt i sociala medier. När sedan traditionella medier väljer att kritiskt granska politiker som gör något och samtidigt väljer bort att granskar politiker som har makten att gör något, men där inget händer, då blir det än svårare.

Det samlade trycket leder till att vi kommer att ha allt svårare att rekrytera nya politiker till framtidens uppdrag. Allt detta sammantaget, medborgarnas krav på fortsatt och oförändrad verksamhet och bristen på resurser skapar ett orimligt tryck på enskilda politiker. Kraven från allmänheten övergår allt mer till personliga påhopp.

Detta har lett till att en stark och engagerad kraft lämnat politiken och länet. Det är inte alla som vet vilket kraftfullt och starkt arbete som Niklas Nordström har gjort, hans arbete och kontaktnät blir svårt att ersätta.

Det är i det sammanhanget vi ska se utmaningen när vi nu saknar den tydliga rösten för hela länets viktiga utvecklingsfrågor. Vår fråga blir, vem är beredd att axla den tunga börda och det intensiva arbete som Niklas utförde?

Vi som undertecknat denna har lång facklig och politisk erfarenhet
Staffan Ek
Kjell Mickelsson
Kent Ögren