Luleå växer – fortsatt höga investeringar

Luleå växer – fortsatt höga investeringar

Det går bra för Luleå. En historiskt hög investeringstakt med drygt en miljard kronor per år för att säkra fortsatt tillväxt. Satsningar i nya va-ledningar och nya bostads- och arbetsplatsområden, Hertsö badhus och en ny brandstation. Det här är byggstolpar till de preliminära budgetramarna som budgetberedningen behandlar den 27 april.

– De höga investeringarna är helt nödvändiga för att trygga Luleås tillväxt. Vi ser nu att bostadsbyggandet har tagit fart, 606 bostäder blev klara ifjol, 2 000 beräknas blir klara under mandatperioden. Nu måste befolkningstillväxten växlar upp, vi behöver växa väsentligt mer än vi gjorde tidigare. 700 nya invånare per år är minimum. Luleå står starkt rustade inför framtiden jämfört med andra kommuner i landet. Vi måste behålla denna goda position, förklarar kommunalråd Niklas Nordström.

–Varje ny medborgare betyder att kommunen får statsbidrag motsvarande cirka 50 000 kronor. För att kompensera för kostnadsökningar behöver vi inflyttning. Luleå är i topp i landet när det gäller att snabbt få ut nyanlända i arbete eller utbildning. Det är oerhört viktigt att vi fortsätta att jobba med integration. Det ger resultat, säger Lenita Ericsson, kommunalråd.

År 2019 beräknas Luleå kommun landa på 23 miljoner i plus, däremot förväntas 2020 och 2021 negativa resultat och kommundirektören ges i uppdrag att säkerställa en budget i balans.

Demografiska utmaningar
Kommunen står inför några utmaningar framöver, där andelen unga och äldre växer snabbare än personer i arbetsför ålder och intäkterna växer inte i samma takt som kostnaderna ökar. Att öka avgifter räcker inte för att kompensera för kommunens ökade kostnader, eftersom avgifternas andel av budget är alltför liten. En oförändrad skattenivå är ett av de finanspolitiska målen i Luleå kommun, så en skatteökning är inte aktuell. Samtliga förvaltningar har av den anledningen fått i uppdrag att effektivisera sin verksamhet med en procent årligen.

– Luleå kommun är inte ensamma om en ansträngd situation. Sveriges kommuner tyngs alla av samma demografiska utmaningar där man även påtalat ett ökat behov av generella statsbidrag istället för riktade statsbidrag. SKL har räknat ut att kommunsektorn kommer att sakna cirka 60 miljarder i slutet av nästa mandatperiod, säger ekonomichef Jan Öström.
Strategisk plan och budget 2019-2021 beslutas efter valet, budgetberedningen behandlar på sitt sammanträde nästa vecka bara de preliminära ramarna. Ett detaljerat förslag på budget kommer att presenteras i höst.

Speciella satsningar under 2019-2021
Va-satsningar 750 mkr
Exploateringar 560 mkr
Brandstation 240 mkr
Hertsö badhus 140 mkr
Driftkostnader till brandstation och badhus 20 mkr fr.o.m 2021
Återvinningscentral/-marknad 65 mkr
Logementet 55 mkr
Driftkostnader Porsö sporthall 2,6 mkr per år
Aktivitetsbaserat arbetssätt 5 mkr engångsanslag
Skärgårdstrafik 250 000 kr/år
Nattbuss Porsön 230 000 kr/år
Permanent kvällsbuss till Råneå 170 000 kr/år

Tidplan budget 2019-2022:
27 april: budgetberedning behandlar preliminära ramar
september: beredning med nyvald majoritet
23 oktober: slutligt förslag i budgetberedning
19 november: beslut i kommunfullmäktige