Luleå kommun ska växa klimatsmart till 100 000 innevånare


I höstas satte kommunfullmäktige i Luleå målet att kommunen ska växa med 100 000 invånare innan år 2040.
– För att lyckas med det behöver vi naturligtvis något som lockar människor och företag att etablera sig här, och vi måste också planera för var företag, bostäder och annan verksamhet ska finnas, säger Carina Sammeli, socialdemokratiskt kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen.
– Den gröna industriomställningen har satt Luleå i fokus bland företag som vill minska sin klimatpåverkan och det finns redan en stor efterfrågan på tomter för industri, lager och kontor. De senaste åren har antalet detaljplaneuppdrag tredubblats både i stan och i byarna, fortsätter hon.
I den nya översiktsplanen för kommunen planeras för industritomter på Svartön, Hertsöfältet och i Rutvik längs E4. En förtätning på Storheden har också planerats.
– Vi fortsätter att söka efter mer mark för industritomter för att möta efterfrågan och kommande behov, säger Carina Sammeli.

Även intresset för att bygga bostäder är stort. I Kronandalen byggs det för fullt och nästa stora område som ska börja byggas om några år är Hertsöheden. Det finns även mindre områden på bland annat Mjölkudden och i Gammelstads kyrkby som kommer att bebyggas med bostäder. Förhållandet mellan antal bosatta i staden och i byarna ska vara konstant, vilket innebär att 30 procent av alla bostäder ska byggas i Råneå, byar och på landsbygd.
– För oss socialdemokrater är det viktigt att bygga miljöer som är hållbara ur alla aspekter; miljö- och klimatmässiga, ekonomiska, kulturella och sociala. Vi ska bygga bostadsområden som inte skapar utanförskap, säger Carina Sammeli.

Hand i hand med tillväxtplanen går en handlingsplan för att Luleå kommun ska vara klimatneutralt 2040.
– De företag som vill etablera sig här kommer hit på grund av den gröna omställningen och då måste Luleå kommun ligga i framkant när det gäller hållbarhet. Såväl uppvärmning som transporter ska bli fossilfria, säger Carina Sammeli och påpekar att det inte minst är viktigt att den befintliga industrin energieffektiviseras och att utsläppen minskar.

En annan viktig del i denna utveckling är näringslivsklimatet i kommunen.
– Vi ska lyssna på företagen och utifrån deras behov ta fram en handlingsplan för hur Luleå kommun kan bli ännu bättre för företag. Vi vet redan nu att det finns sådant som vi kan ändra i våra rutiner så att det till exempel blir lättare att komma i kontakt med kommunens handläggare i olika frågor och att handläggningen av tillstånd går snabbare. Målet är att Luleå ska bli en av landets bästa näringslivskommuner. Det är också en prioriterad fråga för oss socialdemokrater, säger Carina Sammeli.