Hade vi inte kunnat få lite lugn nu?

Vi har nu kanske den bästa tiden på året med både ljuset och värmen. Tid för ta tag i de där avslutade projekten eller tid för kanske några lugnare dagar.

Men just nu är det allt annat än lugnt oavsett om vi pratar om den regionala eller nationella politiken. Regionalt hade vi ett digitalt regionfullmäktige dagarna före midsommar, där vi hade önskat att vi haft ett program att ta ställning till för en omstart efter pandemin, som inte är över men vi vet att allt fler nu får möjlighet att ta vaccinet. Någon plan eller beräkning av vårdskulden fick vi inte. Vi ser nu att det krävs en plan för att hantera uppskjuten vård, och köerna. Det krävs en plan för att ta handa om de som påverkats av pandemin då de kanske har haft corona, eller påverkats fysiskt eller mentalt av situationen.

Vi vill även se en plan för hur vi ska hantera kompetensförsörjning i såväl sjukvården som i näringslivet i Norrbotten. Vi ser en spännande tid framför oss med många stora investeringar som kommer ta Sverige och Norrbotten in i framtidens mer hållbara stålframställning. Där behöver även Region Norrbotten ta det regionala utvecklingsansvaret på allvar.

Men nu följer vi utvecklingen nationellt där regeringen med Stefan ställts inför misstroendeförklaring och frågan har nu gått till talmannen att sondera förutsättningarna att få till en ny regering. Det är med oro för Norrbottens förutsättningar att klara sjukvårdens köer och situation med pandemins effekter som kräver en regering med handlingsförmåga. Men det är än större oro för vad kommer hända med de Norrbottniabanan som förra gången den moderata regeringen tog över plockades bort från infrastrukturplanen, vad händer med de stora gröna och hållbara investeringar som nu planerats, finns det förutsättningar att genomföra dessa?

Det verkar just nu inte blir en lugn sommar, utan vi får allt följa utvecklingen. Nu vill vi ta Norrbotten och Sverige in i framtiden!

Anders Öberg Ordförande för Socialdemokratierna i Luleå

Socialnämnden har 24/6 haft sammanträde och vi beslutade bland annat om en satsning på en ny dagverksamhet för äldre som upplever ofrivillig ensamhet. En politisk satsning som känns rätt i tiden då man sett att pandemin lett till ökad ofrivillig ensamhet bland äldre som bor i ordinärt boende. Två personer anställs på heltid för att sköta dagverksamheten som enligt förslaget ska hålla till på Kronans vård- och omsorgsboende. Aktiviteter för upp till tio personer per dag ska bli möjligt. Verksamheten blir behovsprövad och beviljat bistånd, enligt socialtjänstlagen, krävs för att få vara med. Men den nya sociala inriktningen blir det möjligt för ensamma äldre att bli mer aktiva och umgås med andra i liknande situation.

Det beslutades även på socialnämnden om en satsning på Hemrehabilitering vilket handlar om att möjliggöra för äldre att leva ett tryggt och självständigt liv i sitt eget hem. Främst gäller det personer som för första gången får ett biståndsbeslut men där rehabilitering kan minska eller fördröja behovet av omvårdnad. Förslaget innebär att en arbetsterapeut och en fysioterapeut anställs för att arbeta i ett team tillsammans med äldresupporten, biståndshandläggare, hemteam och övrig rehabilitering.

Vidare fattades även ett beslut om att projektanställa två personer projektanställs för att arbeta med utbildningsinsatser och se till att verksamheten uppfyller kraven i socialtjänstlagen samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation. En mycket viktig satsning då social dokumentation flertalet gånger har varit föremål för granskningar av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som uppmärksammat kvalitetsbrister.

Ovanstående nämnda satsningar beräknas kosta 3,6 miljoner kr per år och pengarna tas från det stadsbidrag som regeringen ger till landets kommuner i syfte att säkerställa god vård av äldre personer. Luleå får ta del av 31,2 miljoner kr.

Jag vill även passa på att önska alla partikamrater en skön sommar.

Bodil Wennerbrandt Sevastik, Socialnämndens ordförande

Efter ett år av pandemi har det varit svårt att förutse hur kommunen, både i vår verksamhet och våra skatteintäkter kommer påverkas, och det är fortfarande svårt att göra prognoser framåt. Men när vi nu arbetar med kommunens budget inför kommande 3 år kan jag konstatera några saker.

För det första så har vi redan i år, men även för 2022 bättre skatteprognoser än vi tidigare trodde. På ren svenska betyder det att fler är i arbete och betalar skatt, vilket betyder att kommunen får större intäkter. Prognoserna för 2021 har i år ökat från budgeterat överskott på 66 miljoner till en prognos på 195 miljoner.

Det andra vi ser är att vi i åren efter det, eller om vi har otur med en lågkonjunktur, kommer ha en sämre situation igen. Vi har ett inriktningsbeslut i kommunen att vi ska göra överskott på 2 %, vilket innebär ca 100 miljoner. I de planeringsförutsättningar som budgetutskottet har fastställt för 2022-2024 ser vi tydligt att vi inte kommer klara ett överskott på 100 miljoner, utan snarare planerar för överskott på 3 miljoner för 2024.

Det gör oss förstås väldigt sårbara för framtiden. I grunden så behöver vi ha kostnader för vår verksamhet som täcks av våra skatteintäkter, statsbidrag och taxor, och det gör att vi behöver fortsätta ställa om vår verksamhet. Målet är förstås att jobba smartare och med rätt saker, så att våra resurser räcker till för det vi måste göra. På vissa områden kommer vi kanske behöva minska våra service, eller kanske sluta göra vissa saker i kommunalregi. Inom andra områden kommer vi behöva göra mer, då behov och lagstiftning ändras hela tiden.

Framför allt behöver vi nu under några år när vi har hyfsat med resurser hitta smarta saker att göra, som på sikt sänker våra kostnader. Det kan handla om att via innovationer hitta bättre system eller arbetssätt, som gör att vi sen kan lägga mindre resurser till lika bra, eller bättre resultat. Vi har även en väldigt ansträngd investeringsbudget.

Vi är en kommun som växer, där vi med nya bostadsområden och fler invånare också behöver mer grönområden, vägar, skolor, äldreboenden och allt annat som hör en kommun till. Vi har alltså ett behov av att investera för att få mer kapacitet. Samtidigt har vi ett stort behov av att investera i våra nuvarande fastigheter och vägar. Vi har många fastigheter som är i dåligt skick, som behöver renoveras, eller byggas om. Och inte ens en kommun kan låna hur mycket pengar som helst, så vi måste nu hela tiden göra hårda prioriteringar för vilka investeringar vi kan göra och inte. Vi har även kommunala bolag som har stora behov av investeringar kommande år. Mest omtalat är förstås muddringsprojektet Malmporten, men vi behöver även nya bussar till LLT, nya bostäder som Lulebo ska bygga och mycket annat.

Nu har denna text kanske gett er bilden av att vi har stora utmaningar framför oss. Det har vi, men vi har ännu större möjligheter. Luleå är i ett fantastiskt läge. När Kommuninvest häromdagen presenterade för mig hur de ser på Luleå och vår ekonomi, så är vi en av 25 svenska kommuner som har deras lägsta riskvärde, för att vi har stabila ekonomiska resultat och god tillväxt. Vi har starka och välskötta kommunala bolag, som kan ge oss utdelningar när kommunen behöver tillfälliga ekonomiska tillskott. Vi har dessutom en växande befolkning, och ett enormt intresse från näringslivet att få etablera sig här.

Vi har en ljus framtid vi går emot, och fokuserar nu på att ställa om även vår ekonomi mot denna framtid.

 

Carina Sammeli Kommunstyrelsens ordförande i Luleå Kommun

Sommarhälsning från Socialdemokraterna Luleå

 

Ett stort tack till alla förtroendevalda i våra föreningar för vårens arbete och till er som har uppdrag i riksdag, regionen och kommunen. Det har varit ett halvår med många stora frågor för att hantera pågående pandemi men med fokus på att stärka välfärden, eller som 1:a maj parollen välfärden först!

Den S-ledda regeringen och riskdag har tagit viktiga beslut för att möjliggöra att Sverige fortsätter att ha många i arbete och trygga sjukvården. Regiongruppen som jobbar i opposition presenterade förslag till omstartsprogram då kön till vården växer, behov av rehabilitering av de som haft covid och en satsning på folkhälsoarbete. Regionen behöver nu när vi ser historiska investeringar i Norrbottens näringsliv steppa upp för att möjliggöra att vi får full kraft av dessa satsningar. Regionen Norrbotten har ett regionalt utvecklingsansvar och ansvar för kulturen som vi vet är en viktig lokaliseringsfaktor för företag och människor att stanna kvar och flytta till Norrbotten.

Pandemin har påverkat såväl oss som parti som Luleåborna. Fullmäktigegruppen har fortsatt träffas digitalt, men har trots det kunnat fortsätta det politiska arbetet i kommunen. Kommunen har en fortsatt stark ekonomi, även om vi behöver fortsätta förändringsarbetet för att få ner våra kostnader långsiktigt. Vi får i undersökningar goda betyg från medborgarna gällande kultur, fritid, skolor och omsorg, men inte näringslivsfrågor.

Vi har därför startat ett arbete för att fokusera på företagande och att skapa fler arbetstillfällen i kommunen. Kommunfullmäktige har i vår beslutat om att starta projektet Malmporten, för att förnya vår hamn och möjliggöra en utveckling av hamnen. Detta beslut passar väldigt bra just nu, då det finns ett enormt tryck från företag för att få etablera sig i Luleå och Norrbotten.  Efter höstens folkomröstning har en ny utredning påbörjats, för att se över hur skolstrukturen ska se ut i olika områden, och de första dialogerna med föräldrar planeras i juni. Inom äldreomsorgen höjer vi kvaliteten, bland annat genom att satsa på aktiviteter för äldre, måltider och hjälp med teknik i hemmet.

Medlemsvärvningen är som alltid angeläget. Socialdemokraterna är en folkrörelse som genom sin mångfald och många medlemmar påverka utvecklingen i Luleå och Norrbotten. Vi uppmanar dig att ställa frågan till de som du ser gillar det du skriver på tex Facebook, du möter på gatan, grannen, arbetskollegor eller på barnens aktiviteter. Ställ frågan om de inte är läget nu att bli medlem när du hör att de vill prata om aktuella frågor. Ta uppgifterna och skriva in dem på webben.

Vi vill önska dig en skön sommar och hoppas även att det ska vara början på slutet för pandemin. Till hösten får vi förhoppningsvis möjligheter till möten i våra föreningar.

 

Carina Sammeli                   Anders Öberg
Kommunalråd                     Ordförande

Information om skolan av Emma Engelmark

Kära partivänner, sommaren närmar sig och det känns underbart med lite sol och värme efter den långa vintern i pandemins tecken. Inom skolan är det full fart inför sommarlovet och allt som ska avslutas och färdigställas innan dess. Lärarna arbetar för högtryck och eleverna är förväntansfulla. Eftersom vi fortfarande lever i en pandemi så sker alla avslutningar på skolor och förskolor utan föräldrar och anhöriga. Det kan verka tråkigt och annorlunda men ur ett jämlikhetsperspektiv är det bra. Eftersom jag har fyra barn och har varit på flera avslutningar så har det gjort mig ont att se att en del barn inte har föräldrar eller anhöriga som står utanför med blommor och presenter. En del har föräldrar som kanske inte kommer ifrån sina arbeten och en del har andra skäl. Det skär i hjärtat när jag sett besvikelsen och utanförskapet i deras ögon och tur nog är personalen fantastiska och tar extra hand om dessa barn.

Därav tycker jag att det borde vara så här alla. Fira att skolåret är slut kan göras sen, hemma.

Nästa vecka ska vi äntligen genomföra de första samtalen med föräldrarna i de områden som vi ska utreda. Efter folkomröstningen lovade vi att genomföra samtal med föräldrar, personal och elevråd inom respektive område som vi ska se över. De områden som ska ses över är Gammelstad, Notviken, Centrum och Bergnäset. Det ska bli så spännande att i ett tidigt skede berätta det vi vet idag och ta in synpunkter, funderingar, oro, medskick och svara på de frågor vi kan just nu. Att möta och träffa Lulebor är så roligt. Det är det som är politik, att ta in, lyssna och möta det behov som finns i Luleå. Jag vill inte driva frågor och förändringar som jag tror det finns ett behov av. Det ska vara på riktigt. Föräldrar, elever och personal ska känna igen sig. Sedan finns det en verklighet att förhålla sig till. Skollagen, resurser, behörig personal och fastighetsbeståndets skick och volym.

Inom varje område är det ca 1500 föräldrar som är inbjudna. Eftersom det är ett politiskt samtal är det vi politiker i Barn och utbildningsnämnden som leder samtalet. Vi har som ni vet fått tydlig kritik för att vi inte informerat i tid, lyssnat och varit transparanta. Jag kan själv relatera till det då jag också tycker att just ovisshet är oerhört frustrerande vid förändring. Det väcker frågor och oro och framförallt när det gäller ens barn. Det jag önskar och hoppas att jag/vi kan förmedla att vi gör så gott vi kan. Det här är ett nytt koncept och det finns säkerligen en hel del vi kan förbättra och då gör vi det eftersom. Det vi ska informera om är hur förutsättningarna ser ut för varje område och hur arbetet ska fortgå samt tidsplanen. Det finns även åtgärder som behöver göras innan utredningen är färdig. Allting kan inte vänta tills utredningarna är färdiga då verksamheten fortgå och arbetsmiljön måste vara bra hela tiden. Exempel på detta kan vara att förstärka en vägg, utöka platser för måltider och säkerligen fler åtgärder.

Det viktiga är att förklara att vi inte föregår utredningarna utan att det är nödvändiga åtgärder som inte kan vänta. Media är också inbjudna och vi kommer, om de som deltar tycker att det är känns bra, spela in samtalen för att de ska finnas kvar på kommunens hemsida. Vi börjar med Gammelstad på måndag och sedan är det tisdag Notviken, onsdag Centrum och avslutningsvis torsdag Bergnäset. Till hösten fortsätter vi med fler samtal med föräldrarna samt att vi även kommer att bjuda in personalen och elevråden.

Informationen som gått ut till föräldrarna ser ut så här:

Påminnelse om samtal med barn- och utbildningsnämnden angående den kommande utredningen av skolstrukturen. 

kl 18-19, håller ordförande tillsammans med ledamöter i nämnden en presentation om kommande utredning och vilka förutsättningar som gäller. Under mötet finns det möjlighet att ställa frågor i chatten som besvaras allt eftersom.

Kl 19-20 finns det möjlighet till samtal med politikerna i nämnden.

Varmt välkommen hälsar

Barn- och utbildningsnämnden

Är det någon förälder som ni känner som inte tagit del av detta eller missat informationen så hör av er till mig så ordnar vi det. Har ni medskick eller frågor till mig inför detta så ring, maila eller smsa. Jag vill veta vad ni tycker och sprid gärna informationen.

Jag önskar er fina, soliga dagar och att vi alla håller oss friska och krya.

Med vänlig hälsning, Emma Engelmark

Ordförande Barn och utbildningsnämnden

Hållbar kommun

Luleå seglade upp till plats 60 av Sveriges 290 kommuner i senaste Miljörankingen, och därmed också som nr 1 i länet. Det är också den bästa placering vi haft sen rankingen och jämförelsen startade 2009. Plats 60 av 290 kommuner är en bra placering som innebär att vi återfinns på den översta fjärdedelen av landets kommuner. Likaväl innebär det givetvis att vi inte kan slå oss till ro. Vi behöver fortsätta att utveckla miljöarbetet i många perspektiv och många plan, och som en del av ett hållbart Luleå.

Resultatet av 2021 års ranking kungjordes vid Aktuell Hållbarhets årligen återkommande seminarium 11 maj. Som förra året genomfördes årets seminarium digitalt. Ett intressant och spännande seminarium, med ett brett spektra av föreläsare och ämnen, under temat Hållbarhet. Miljö i olika perspektiv fanns såklart representerat.

Många av oss känner igen bilden av Hållbarhet, ur de tre perspektiven Ekologisk, Social och Ekonomisk hållbarhet

I Luleå har vi uttalat att vi vill fortsätta att skapa och bygga en hållbar kommun som ska hålla och fungera väl, inte bara för oss som lever här nu. En kommun som också ska hålla och fungera väl även för de generationer som kommer efter oss.

Vi talar också i olika sammanhang om Tillitsbaserad ledning och styrning där tillit, precis som det låter, är väldigt centralt. Tillit och dialog. På ett seminarium på Aktuell Hållbarhet ställdes frågan ”Hur gör man” för att bygga och skapa en Hållbar kommun, där tillit är så centralt?

Utan att göra anspråk på en fullständig redogörelse kan jag återge några korta meningar som i någon mån visar på en riktning ”Hur gör man”?

Förenkla styrningen med mindre styrdokument och färre mål, mindre byråkrati helt enkelt, där effekterna är viktigare än prestationerna. Fortsätt att granska och följa upp, men gör det i dialog med den granskade. En ökad betoning på medlarskap, kultur och värdegrund. Bygg tillitsfulla relationer, vertikalt och horisontellt. Ha mod! Premiera lärande och överse med mindre allvarliga misstag, men agera på allvarliga problem. Slutligen – Tänk långsiktigt.

I någon mån är det ganska generella meningar, som fungerar att applicera inte bara på en organisation som kommunen. Ganska allmängiltiga meningar som är användbara och kan vara viktiga i många sammanhang. Kan användas oss människor emellan för att bygga tillit i de olika sammanhang vi finns i. Inom föreningslivet och andra verksamheter som bygger på demokrati. En värdegrund vi Socialdemokrater känner igen oss i. Vi bygger något – tillsammans, med handlingskraft och vår värdegrund, frihet, solidaritet, jämlikhet och jämställdhet.

Oaktat vilken fråga vi arbetar med, om så Miljö- som inledningsvis nämndes där Luleå går åt rätt håll i alla fall, – att vi också gör det tillsammans i de sammanhang vi finns i, det bygger den tillit som behövs för att tillsammans fortsätta skapa ett hållbart samhälle och ett hållbart Luleå, som finns för oss som lever nu, och för de generationer som kommer efter oss.

Maritha Meethz

Ordförande Miljö- och byggnadsnämnden

Vi i Luleå kommun sitter i ett guldläge..

Det händer mycket spännande på etableringssidan i Norrbotten och Norra Västerbotten. Etablering av nya företag med nya tekniska lösningar som kommer att kräva mycket personal. Det kommer att behövas inflyttning av arbetskraft. I allt detta sitter vi i Luleå kommun i ett guldläge.
Vi har förutsättningar för att kunna erbjuda alla som vill ta del av de nya jobben en attraktiv kommun att bo i. En kommun med ett varierat och utvecklat kulturutbud. En kommun med attraktivt föreningsliv, bra förskolor och skolor. Vi behöver utvecklas o h växa, för att kunna växa behövs bostäder. Vi behöver fler bostäder i Luleå och dessutom bostäder av varierande storlekar. Det är dessutom viktigt att det skapas förutsättningar för liv mellan husen. Lekplatser för barn, konst och skulpturer i området. Allt detta ska finnas med i den fortsatta planeringen. Det är viktigt för att öka attraktionskraften både för området och hela kommunen.
Vi vill bidra med vår insats på bostadsmarknaden för att hela kommunen ska utvecklas. Ett starkt kommunalt bostadsbolag är en viktig del i utvecklingen.Med vänlig hälsning
Ordförande Lulebo Kent Ögren

Äldreomsorgen satsning 2021

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till landets kommuner för en äldreomsorgsatsning. Det är den största nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen. Syftet med statsbidraget är att kommunerna ska kunna säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Luleå kommun får ta del av 31,2 miljoner kronor 2021.

Det här är en stor historisk satsning på välfärden och framförallt äldreomsorgen. Det innebär att vi inom socialförvaltningen kan göra långsiktiga, betydande insatser till förbättringar för många av våra äldre Luleåbor. I första delen av satsningen som det fattades beslut om på Socialnämnden den 29 april kommer pengarna att fördelas enligt följande:

5 miljoner kommer används till att förstärka den kommunala sjukvården med sex sjuksköterskor i syfte att öka patientsäkerheten kvällar och helger. Ytterligare en sjuksköterska kommer att anställas inom kortidsverksamhet där sjukvårdsinsatser är komplexa. Totalt sju nya tjänster.

0,8 miljoner går till att anställa ytterligare en medicinskt ansvarig sjuksköterska- MAS. Ansvaret för patientsäkerhet är stort och patienternas problem blir mer komplexa, därför bedöms det att det behövs en till MAS för att klara behovet.

1–2 miljoner ska användas till att införa digitala nyckelsystem i hemtjänsten. Det innebär säkrare hantering utan fysiska nycklar och att personal snabbare, särskilt vid larm, kan låsa upp hos brukare. Säkerheten ökar, borttappade nycklar kan avaktiveras och inga lås behöver bytas ut. Det går också att följa upp vem som låst upp samt var och när.

1,1 miljoner går till ytterkläder till medarbetare inom hemtjänst, hemsjukvård, boendestöd, nattpatrull och trygghetslarm. Det motsvarar 1 700 kr vartannat år per medarbetare.

Ett samhälle där alla får vara med, inte bara några få.

1 maj är dagen då arbetarrörelsen gemensamt demonstrerar i protest mot samhällets orättvisor I år demonstrerar vi under parollen ”Välfärden först”. När jag gjorde min första skoldebatt som ung SSUare fick jag frågan: ”Vad är välfärd?” Jag tyckte det var fruktansvärt svårt att komma med ett kort svar på den frågan och skämdes eftersom att den moderata motdebattören snabbt svarade ”Vård, skola, omsorg och möjligen rättssystemet”.

Idag inser jag att det var väldigt klokt av mig att se komplexiteten i frågan för jag ser att synen på vad välfärd innebär är kanske den största skiljelinjen i svensk politik. Jag tror också att många socialdemokrater ibland också behöver påminna sig om vad vi egentligen menar med välfärd. Därför tycker jag att det är extra viktigt att vi i år demonstrerar under parollen ”Välfärden först”. Välfärden handlar om allas möjlighet tillfredsställande levnadsstandard, hälsa, arbete, utbildning och bildning. För socialdemokrater är inte välfärden målet utan verktyget för att uppnå ett samhälle där alla, oavsett grundförutsättningar ska ha lika möjligheter att forma sina egna liv och sitt eget självförverkligande.

Därför är idrott, föräldraledighet, sjukförsäkring, sjukvård, omsorg, utbildning, kultur och trygghet vid arbetslöshet lika självklara delar av välfärden. Även om några områden av uppenbara skäl ska ha mest resurser för att de är de mest grundläggande så är alla fortfarande självklara delar för att åstadkomma det samhälle vi tror på. Vi tror på det för att vi är helt övertygande om att samhället tjänar på att ta hand om alla och inte bara några få när tittar på både människovärde och samhällsekonomisk effekt på slutraden.

Högern har ändrat sin retorik men inte grunden. Genom att reducera välfärden till det mest basala lägger det också grunden till att ifrågasätta vem som ska få ta del av den. Därför kommer jag att protestera för att flerbarnstillägget ska finnas kvar. Både i form av barnbidrag och studiebidrag, för jag anser att det är självklart att vi ska försöka ge barn goda livsvillkor som möjligt oavsett föräldrarnas inkomst.

Jag protesterar mot att otrygga anställningsformer har gett en stor ekonomisk otrygghet för så många, särskilt unga, under pandemin och att a-kassan försämrats.

Jag protesterar mot att det ska krävas så många kvinnomord samtidigt för att mäns våld mot kvinnor ska hamna högt upp på agendan för alla partier när det är ett samhällsproblem som vi alla har någon i vår absoluta närhet som upplevt.

Jag protesterar för att vi tillsammans måste engagera oss för att skapa bättre levnadsvillkor för alla de som har haft en svår och isolerad tillvaro under pandemin och för att vi måste bli bättre på att ge alla de som tagit hand om sjuka och äldre bättre arbetsvillkor. Vi demonstrerar digitalt i år för att vår övertygelse är att vi kan skapa ett samhälle med framtidstro där alla får vara med, inte bara några få.

Spekulera energipriser och potentiella risker

Under vintern som varit har förmodligen energikostnader och i synnerhet elpriset varit ett samtalsämne på mångas läppar. Att det kommer upp på agendan är riktigt bra för oss som finns inom branschen för då kan man också passa på att upplysa hur energimarknaden fungerar.

 

Många var de som med eftertryck krävde akuta åtgärder för att Sverige inte skulle tappa konkurrenskraft pga. de tillfälligt höga elpriserna. Det är absolut viktigt med långsiktigt låga, stabila priser och kanske ännu mer med överföringskapacitet och produktion. Fast ett annat bra perspektiv lyftes av Anders Ygeman i samband med att Holmen drog i handbromsen på sin produktion: ”Sverige har Europas lägsta elpriser för företag som Holmen. Företagen kan, precis som privatpersoner, välja mellan rörliga och fasta priser. Ungefär 70% av företagen väljer ett fast elpris, genom olika former av terminsäkringar. De företag som har valt ett rörligt pris har under flera års tid kunnat dra stor fördel av de låga elpriserna, men de kommer också att få betala något mer när efterfrågan är hög.”

 

Företag kan alltså ”spekulera” i energipriset och det kan såklart bli så att de potentiella riskerna som man då åtar sig realiseras, svårare än så är det inte. Jag ogillar sättet detta användes som slagpåse av förespråkare för drastiska, kostsamma och många gånger osunda åtgärder. Jag har fullt förtroende för att våra ansvariga ministrar tillsammans med goda marknadskrafter kommer hitta lösningar för kommande behov såsom våra energikrävande investeringar här i norr.