Vi måste tro på framtiden och våga satsa.

Vi är fortfarande inne i en pandemi, men vi får inte fastna i ett krisläge, utan våga se framåt.
På 70-talet bereddes nya stora landytor genom att ta upp massor från havsbotten utanför Vitfågelskär för att ge Stålverk-80 plats i Luleå. Det var ett riskfyllt projekt som många i efterhand kallade för misslyckat eftersom Stålverk-80 stoppades.

Idag kan vi säga att det blev lyckat. På den platsen skeppar idag LKAB ut sin malm och här finns en stor industri- och hamnverksamhet. Under mina dryga 20 år i Luleå Hamn har vi också vågat satsa, vi har slagit samman Luleå Hamn med Luleå Bogserbåtsbolag, till ett helägt kommunalt bolag, Luleå Hamn AB.

Vi har lagt ut Victoriahamnen på koncession till Shorelink , för att göra det enklare och billigare för våra kunder. Idag möter de bara en aktör i hamnen, tidigare var det flera och därmed mycket väntetid.

Vi har köpt in två nytillverkade isbrytande bogserbåtar, Viscaria och Vilja. Vilja drivs med hybriddrift. Vi har gjort det möjligt för kryssningsfartygen att gå in i Södra hamnen, för att turisterna lättare ska kunna besöka city. Vi har också sett till att våra tre bogserbåtar vid Strömören kan nyttja fjärrvärme i stället för diesel när de ligger vid kaj och vi håller på att bygga land el. till de större fartygen som anländer Victoriahamnen, viktiga miljöprojekt.

Under 2011 utsåg EU Luleå Hamn till corehamn, den nordligaste av Sveriges fem corehamnar, vilket betyder att vi ingår som en del i EUs transeuropeiska transportnät. Det innebär stora fördelar för oss bl.a rätten till EU stöd när det gäller utveckling av hamnen exempelvis har Malmporten fått 40miljoner i stöd till förstudier och projektering.

Mycket har vi vågat satsa på, dock inget så stort som Malmporten, ett infrastruktur- och samhällsprojektprojekt i miljardklassen, som jag hoppas vi ska ro i land under 2021.
Malmporten är Sveriges största farledsprojekt och drivs i samverkan med Trafikverket, Sjöfartsverket och Luleå Hamn AB/ Luleå kommun.

Det ingår i den nationella infrastrukturplanen som regeringen antagit för 2019–28. Ett projekt som skapar tillväxtmöjligheter i hela Bottenviken och som innebär muddring, nya djupkajer med landområden. Malmporten är också en viktig del i den gröna omställningen bl.a minskar CO2 utsläppen med 40%.

I dessa tider när samhället får utstå svåra prövningar är det viktigt att vi vågar tro på utveckling och framtida lösningar. Vi får inte tappa fokus på framtiden och endast lösa det akuta.
Birgitta Ahlqvist
ordförande Luleå Hamn AB

Dags att runda av året 2020

 

Jag tror att de flesta av oss kan enas om att 2020 har varit ett väldigt tufft på många plan. Den pandemi vi lever i har gjort många sjuka. Den har också gjort att för många av oss har fått ta avsked av våra nära för tidigt. Att få stopp på smittspridningen kommer också fortsatt att kräva stora uppoffringar för oss alla. Men jag skulle ändå vilja avrunda året med några beslut som mitt i allt det fruktansvärda varit väldigt positiva.

Men jag skulle ändå vilja berätta för er om några av de beslut vi fattat i kultur-och fritidsnämnden som har haft betydelse för civilsamhället och i ett fall även företag i särskilt utsatta branscher.
LOK-stöd fördelas baserat på snitt av 2018 och 2019. Att garantera stöd på samma nivåer till barn och ungas idrottande har betytt mycket för många föreningars ekonomi i Luleå. Det har varit en garant för att föreningar som jobbar med idrott för barn och unga ska kunna fortsätta sin verksamhet så mycket som möjligt.

Kulturföreningarnas årsbidrag och verksamhetsbidrag står fast oavsett om verksamheten är möjlig att genomföra eller inte. Liksom idrotten drabbades kulturen väldigt hårt av pandemin och behövde få en garant för samma stöd för att överleva.
Stödåtgärder i form att verksamhetsbidrag till föreningar som har årliga bidrag och arbetar med idrott och kultur för funktionsnedsatta. Avgörande beslut för att säkra verksamhet för en grupp som är extra utsatt under pandemin.
Säkra stöd för fotbollsskolan baserat på snitt för 2018 och 2019. Det här förslaget blev i efterhand omtvistat av vissa och hyllat av andra. Enligt mig var det avgörande då det var ett av få förslag som var möjligt att genomföra innan hösten och utan en lång beredningsprocess eftersom att vi inte hade samma besked om statliga stödpaket då som vi har nu.

Alla festivaler sedan smittspridningens början har ställts in. Alldeles självklara beslut men som ändå ger konsekvenser som är minst sagt kännbara för både kulturarbetare och näringsliv. Därför fattade vi beslut om att arrangera en vinterfestival 2021 med lokalt fokus som genomförs under förutsättning att smittspridning och restriktioner tillåter det. En viktig viljeyttring för att skapa liv och glädje i vår kommun och som skulle ge en välbehövlig boost för kulturbranschen, näringslivet och civilsamhället.

Hyresrabatter för företag och organisationer i särskilt utsatta branscher. Regeringens stöd för att möjliggöra hyresrabatt till särskilt utsatta branscher gjorde att vi från kultur-och fritidsnämnden också hade möjlighet att bevilja de företag och organisationer med f-skattesedel som hyr lokaler av kultur-och fritidsförvaltningen hyreslättnader.

Sist men absolut inte minst är kultur-och fritidsnämndens omfattande stödpaket till civilsamhället. Från början var det ett stödpaket på 3,8 miljoner kronor där vårt mål var att säkra att vi har samma kulturliv, idrottsliv och fritidsliv även efter pandemin. Efter högt söktryck och oväntad god ekonomi kunde vi öka stödet till hela 5,7 miljoner kronor. Medel som har varit väldigt viktiga för föreningslivet och som bidrar till att Luleå är samma fantastiska stad full av liv även efter pandemin.

Jag är stolt över allt vi socialdemokrater har uträttat inom dessa områden. Vi har fattat beslut som gjort skillnad i nutid och som skapar bättre förutsättningar för vår framtid i kommunen. Med detta vill jag önska er ett gott nytt 2021!

”Luleå är en urstark kommun”

”Luleå är en urstark kommun” – det var de avslutande orden från Mats Forsberg, Statisticon, på en utbildnings- och återkopplingsdag som vi hade med Kommunstyrelsen slutet av November månad.
Det var en skön kontrast och beskrivning i rak motsats till hur oppositionen i Luleå beskriver Luleå Kommun. Bakgrunden är att Kommunen har låtit göra en socioekonomisk analys som presenterades vid detta tillfälle.

Luleå beskrevs i förhållande till hela riket. Där blev det tydligt att Luleå har gjort en ordentlig resa från 2005 till idag 2020.
Idag är Luleå en socioekonomiskt välmående kommun med hög sysselsättningsgrad, en stark arbetsmarknad och ett rikt näringsliv. Arbetslöshet, ohälsotal och ekonomiskt bistånd tillhör de lägsta i hela landet.
2005 befann sig Luleå i ett annat socioekonomiskt läge. Arbetslösheten var hög och med det följer också ett ökat ekonomiskt bistånd och ohälsotal. 2012 börjar trenden vända för att 2014 så återfinns Luleå bland de socioekonomiskt välmående kommunerna.

Ett politiskt och tydligt Socialdemokratiskt styre har lagt upp långsiktigt arbete för att göra denna förflyttning och idag ser vi resultatet med en socioekonomiskt välmående kommun.
Såklart vi har ett fortsatt arbete att göra och hålla i. Vi kan inte heller i nuläget se konsekvenserna av den Corona pandemi som råder, som såklart också kommer påverka. Men det var väldigt gott att ta del av den statistik och information vi i Kommunstyrelsen fick oss till livs. Det blev ett kvitto på att vi inom Socialdemokratin har lyckats väl med vårt långsiktiga arbete och den riktning vi stakat ut.

Med detta budskap i ryggen har vi bra förutsättningar för ett avstamp framåt, då på Kommunfullmäktige formellt tagit beslutet att Carina Sammeli är Kommunstyrelsens Ordförande, tillika Kommunalråd. Varmt Grattis till Carina och Välkommen!
Efter en tung tid med slitningar i partiet är det nu hög tid för enande och samarbete.
Endast tillsammans är vi starka. Den utveckling vi haft i Luleå sedan 2005 visar också på vikten av att vara uthållig och hålla i. Uthållighet är något som också prövas ordentligt under pandemin och det är det som ska bära oss igenom pandemin.
Det är också viktigt att vi stöttar och sluter upp bakom vårt nya kommunalråd Carina Sammeli. Det är tillsammans, hela laget, som vi är starka! Det är också då som vi kan åstadkomma mycket och göra förändringar!

Jag vill sen önska er alla en Skön och God Jul, om än det här blir en väldigt annorlunda Jul, då många av oss inte kan vara tillsammans med nära och kära! Vi hålller i, och håller ut och gör det bästa vi kan av en situation som vi har att hantera! Var rädd om er och Varandra!
Maritha Meethz
Ordförande Miljö- och byggnadsnämnden

Julbrev

 

Nu har vi avslutat ett verksamhetsår som har varit tungt på många sätt. Det har varit ett år fyllt av svåra coronavirus, politiska frågor och nu under hösten ytterligare ett kommunalråd som avgått.
Coronaviruset överraskade oss i våras och har sedan dess har hela vår vardag ändrats. För oss som politiskt parti har våra möjligheter att både möta varandra och att möta våra väljare begränsats radikalt.

Omställningen till det nya normala har vi blivit duktiga på digitala möten, men nu längtar vi alla efter att få ses på riktigt.
Corona fortsätter att begränsa oss även under 2021. Vi kommer att göra allt vi kan för att upprätthålla den idépolitiska debatten genom bland annat digitala kanaler. Det är viktigt att den idépolitiska debatten inte får tystna.

Trots all oro som varit i politiken i Luleå, kan vi glädja oss åt att Luleå Kommun är en av Sveriges socioekonomiskt starkaste kommun en stadig positiv utveckling som man kan följa från år 2005.

Debatten om skolan har varit intensiv under året, och vi kan summera ett tydligt resultat i folkomröstningen, men även se att vår politik har gett resultat. Vi ökar i Lärarförbundets ranking från plats 34 Till plats 27. Liten ökning. men det går åt rätt håll och vi vårt mål är att fortsätta arbetet för att ge Luleås barn den bästa skola de kan få.

Med en ny laguppställning på plats i kommunpolitiken, hoppas vi nu kunna fortsätta ta oss an de utmaningar vi ser i Luleå och vårt län. Vi behöver fortsätta fokusera på att få ännu fler att vilja bo här, att få företag att vilja finnas här och växa här och vi ska jobba för att medborgarna erbjuds ett brett utbud av skola, omsorg, kultur och fritid av hög kvalitet.

Avslutningsvis har vi två uppmaningar till oss alla:
1. Hjälp till att ta vårt gemensamma ansvar för att minska smittspridning: -Ställ in – Boka av – Skjut upp allt som inte går att göra utan fysisk närhet till andra.
2. Håll kontakt och visa att du bryr dig om din familj och dina vänner du inte sett på länge: Ett telefonsamtal, en fika på zoom eller kanske ett traditionellt brev.

Vi önskar alla en God Jul och Gott Nytt år!

Anders Öberg                                                                                                                                     Carina Sammeli
Ordförande   Luleå AK                                                                                                                       Tillträdande ordförande i Kommunstyrelsen

Äldreomsorgslyftet

Vi har alla sett hur Coronapandemin påverkar den redan ansträngda bemanningen inom vård och omsorg. Trycket på äldreomsorgen kommer att vara stort även efter pandemin. Den demografiska utvecklingen leder till att andelen äldre ökar vilket innebär tilltagande behov av vård och omsorg. Trycket på äldreomsorgen kommer därför fortsatt vara stort även i framtiden.

Äldreomsorgslyftet är en satsning från regeringen med syftet att höja kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge anställda, timvikarier och korttidsanställda möjlighet att utbilda sig på betald arbetstid. En validering av vårdbiträden till undersköterskor. Äldreomsorgslyftet presenterades av regeringen under maj månad.
I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen den största nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen. Ett permanent årligt resurstillskott föreslås fördelas till kommunerna. Där utöver föreslår regeringen Äldreomsorgslyft breddas och förlängs.

Detta innebär att vi att vi nu kan göra något åt bemanningssituationen inom äldreomsorgen. I Luleå har cirka 30 medarbetare tagits ut och de påbörjar sin utbildning till undersköterska i januari 2021.Men redan nu har totalt 68 personer validerat sig till undersköterska genom socialnämndens uppdragsutbildning.
Ett av våra vallöften är att genomföra satsningar som ökar kunskapen, höjer kompetensen och förbättrar arbetsmiljön för personalen inom äldreomsorgen något som Äldreomsorgslyftet ger oss möjlighet att genomföra.

Äldreomsorgslyftet öppnar nya dörrar och ger möjligheterna till anställda i Luleå kommun att kunna höja sin kompetens genom att kunna arbeta och utbilda sig samtidigt. Något som känns förhoppningsfullt och blir ett välbehövligt tillskott för kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen kommande år. Tack vare regeringens pengar till äldreomsorgen.

Införande av välfärdsteknik är också ett vallöfte. Välfärdsteknik skapar möjlighet att möta framtiden och samtidigt stödja individens hälsa, delaktighet, aktivitet samt livskvalitet. Samtidigt skapas möjlighet att utveckla nya arbetssätt, en stimulerande arbetsmiljö och en effektivare verksamhet. Att Luleå kommun erbjuder trygghetskamera som alternativ till tillsynsbesök nattetid är ett exempel på välfärdsteknik.  Idag finns ca:30 kameror i drift.

Socialnämndens ordförande Bodil  Wennerbrandt Sevastik

Om konsten att kompromissa

Om konsten att kompromissa, komma samman och att veta när det är läge att backa en bit för att nå fram till beslut och resultat, det tror jag är ett ämne som det skulle behöva skrivas en hel bok om. Med exempel från olika tidsepoker och sammanhang – och med noggranna genomgångar om vad som faktiskt hänt både när kompromisser fått olika parter att kunna enas och när viljan att kompromissa inte fungerat utan konflikter och styvnackade åsikter fått segra.
Jag tror att det skulle vara spännande läsning, och en som inte bara jag utan väldigt många fler skulle kunna lära oss en hel del av.

Att ställa krav kan göras på många sätt och med många olika utgångspunkter.
I min värld finns det krav som är rättfärdiga och som absolut ska tillmötesgås – bra arbetsmiljö, en lön det går att leva på, rätt till liv, rätt att få vara och leva som den en är, exempelvis.
Att parterna på arbetsmarknaden i sina förhandlingar om löner och arbetsförhållanden i stort måste kompromissa är en självklarhet – det handlar trots allt om parter som har och företräder olika intressen.

Men visst – att säga ”jag vill ha allt genast och jag vill ha det nu”! skulle självklart vara kul och kännas bra, i synnerhet om jag är övertygad om att mina krav är rättmätiga och skulle göra livet och världen så oerhört mycket bättre. För mig, och i bästa fall också för andra.
Fast så fungerar det ju sällan i ”riktiga” livet.
I det stora och det lilla måste de flesta av oss kompromissa, vara villiga att avstå något för att få något annat. Ta en vanlig familj med säg tre, fyra eller fem medlemmar. Där kompromissas om en hel del till vardags – om vad som ska serveras till middag, skärmtid för familjens barn- och ungdomar, storlek på veckopeng, läggtider, umgänge med kompisar, fördelning av allt som ska göras hemma för att få vardagen att fungera för alla.

På jobbet måste vi också kompromissa – när måste saker verkligen göras, måste vi ha julpynt i alla gemensamma lokaler, hur ska vi göra för att alla ska komma till tals och känna att de blir lyssnade till … listan kan göras lång men handlar i grunden om att kompromissa, komma samman och veta när det är dags att backa.

Att ställa krav vad gäller frågor som ska hanteras i politiska sammanhang är sällan en framkomlig väg. Politik handlar till stor del om att kompromissa, att vara villig att lyssna, att avstå något för att få något annat.
Att på allvar tro att alla de politiska kraven just jag och den gruppering jag företräder ska hörsammas och gå igenom, är lite väl naivt och godtroget. Politikens styrka är ju bland annat att olika åsikter och krav bryts mot varandra, argument möts av motargument, att diskussionerna får föras högt och fritt och att de olika företrädarna i slutänden, förhoppningsvis, kan komma samman och enas om något som alla känner att de kan leva med.

Så går det inte alltid, ibland får några bita i det sura äpplet och inse att fler, majoriteten, tycker något annat än jag. Då får en samla sig, ladda om och försöka hitta nya argument och angreppsvinklar och komma igen. Acceptera att jag kämpade väl, att jag vann mycket men inte allt, och nöja mig med det, för nu.

Folkomröstningen om Framtidens skola är genomförd och rösterna räknade.
En överväldigande majoritet av de Luleåbor som röstade (38 procent), lade sina röster på Alternativ 1 – vad alla de som inte röstade egentligen tycker har vi ingen aning om.
Resultatet har lett till att Socialdemokraterna och Moderaterna i fullmäktige har beslutat att stoppa projektet Framtidens skola, att låta fattade beslut som hunnit verkställas stå fast, att de beslut som inte genomförts inte heller gör det och att överväga att förskolan i Vitå kan flytta sin verksamhet till Vitåskolan.

En typisk kompromiss, där ingen av parterna får allt de vill och krävt, men en del.
Det borde alla kunna leva med.

/Lena Edenbrink, s-föreningsordförande för HBT-Socialdemokrater

Kreativ landsbygdspolitik

Läste i dagens tidning (18/11) en krönika skriven av Susann Jonsson och måste kommentera ett påstående om att det finns noll servicepunkter i Luleå kommun.
Luleå var tidigt ute med att etablera en servicepunkt. Medborgarkontoret i Råneå öppnade i mitten av Juni 1997. Den 14 juni invigdes Medborgarkontoret.

Medborgarkontoret har varit och är en viktig mötespunkt i Råneå. Här har flera myndigheter och verksamheter som Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Barn- och utbildningsförvaltningen varit placerade.

Datorerna med tillgång till internet blev en naturlig mötesplats för många av de nyanlända Råneåborna. Personalen på medborgarkontoret har varit och är behjälpliga i allt från kontakter med myndigheter till information om vad som händer i Råneå och i Luleå kommun.

Luleå Business Region, kommunens näringslivsbolag driver ett projekt, Land möter stad 2.0, i Råneå. Projektansvarig resurs har sin placering i Råneå, i medborgarkontoret. Projektet riktar sig till befintliga företag i Råneå med kringliggande byar men också till verksamheter som kan vara lämpliga för nya etableringar. I Råneå finns även delar av kommunstaben, strateger och lönecenter.

Luleå kommun fortsätter att utveckla mötespunkten, Medborgarkontoret i Råneå. I samma fastighet finns sedan många år biblioteket, som är både folkbibliotek och skolbibliotek. Här planeras för ”meröppet bibliotek”, vilket innebär att du som låntagare kan låna böcker även när biblioteket har stängt.

Medborgarkontoret i Råneå har tillsammans med kommunstabens samhällsutvecklingsenhet fått i uppdrag att utreda möjligheten att använda Råneåskolans aula som en digital mötesplats. Syftet är att skolan skall kunna använda utrustningen i ett lärande för elever och kompetensutveckling för lärare.
Det möjliggör för skolan att verksamhet att vidareutveckla skapaintresse för entreprenöriellt lärande i digital miljö. En digital mötesplats i Råneåskolans aula ger även möjligheter för föreningar att bedriva kulturella aktiviteter.

Nu återstår Sörbyarna. Även där tycker vi socialdemokrater att det ska finnas en mötespunkt, medborgarkontor liknade det i Råneå.

Anja Johansson

ordförande Landsbygdsrådet

Kollektivtrafiken är en viktig del av samhällsbygget

 

Kollektivtrafiken i Luleå är en av de bästa i landet. År efter år ligger Luleå Lokaltrafik AB (LLT) i topp i Sverige med de nöjdaste kunderna och bästa servicen. Vi är för många medborgare det enda sättet för att ta sig till jobbet, skolan, fritidsaktiviteter, konserter, idrottsevenemang, shopping och andra viktiga händelser i lulebornas vardag. De röda bussarna tas nog för självklara av många men det är tack vare att vi Socialdemokrater under många år satsat målmedvetet på en utbyggnad av kollektivtrafiken.

De senaste förarna som rekryterades var samtliga utrikesfödda. Idag finns mer än 35 nationaliteter inom företaget, medarbetarna känner en stor yrkesstolthet och det interna samarbetet funkar bra. Arbete är den enskilt viktigaste faktorn till en fungerande integration vilket gör LLT till ett föredöme i kommunen och företaget till en viktig del i vår integrationspolitik.

Vårt parti har genom ägardirektivet gett ett tydligt uppdrag om att bolaget ska vara fossilfritt till 2030. I bolagets styrelse har vi fattat beslutet om att vi senast 2030 ska ha en bussflotta som är till minst 50% eldriven och resterande del ska framföras på biodrivmedel, sannolikt biogas då detta produceras av Lumire. Redan 2022 kommer bolaget investera i nya el- och biogasbussar och fasa ut de fossildrivna.

Vårt förslag till strategisk plan och budget innebär en ökad ram till kollektivtrafiken, både i tätorten och på landsbygden. Det nya tjänsteavtalet med LLT garanterar nivån för tätortstrafiken de kommande åtta åren. Under 2021 kommer vi dessutom inte att genomföra någon prishöjning på grund av Covid-19. De som åker buss nu är i hög utsträckning de som saknar alternativ, det vore i det läget skadligt för jämlikhet och resande att höja biljettpriset.

Vi står även till förfogande för ett breddat uppdrag utanför tätorten, i det syftet för vi nu en spännande dialog med Länstrafiken som sannolikt innebär att våra röda bussar inom en nära framtid kommer att synas utanför staden.

Vid vårt senaste styrelsemöte beslutade vi att avskaffa företagets privata sjukförsäkring. Den kostade drygt 170 000 kr per år och nyttjades bara av ett fåtal. Att vi stänger dörren till denna typ av försäkringslösningar, som innebär att man kan köpa sig förbi vårdkön, stämmer även väl överens med vårt partis värderingar.

LLT är avslutningsvis, tillsammans med övriga kommunala bolag, en viktig möjliggörare av kultur, idrott och föreningsverksamhet. Vi sponsrar det breda föreningslivet, under 2020 bl.a. Luleå handikappidrottsförening, Astma- och Allergiföreningen i Luleå, Luleå Pingisförening och läxhjälp via Unga Örnar. Vi finansierar även transporten av alla 5-åringar inom bolagets verksamhetsområde till julkalendern i stadsparken som anordnats av Teater Scratch i 25 år. Vi har varit med från start och kommer fortsätta även kommande år, när Covid-19 är besegrat.

Nils Harnesk, ordförande LLT AB

Stämmer det att Region Norrbotten ekonomi var i moras 2018?

Det enkla svaret är nej! SKR följer den ekonomiska utvecklingen i regionerna och den som vill läsa mer så finns flera rapporter från de senaste åren där Norrbotten siffror är bland de bästa i Sverige 2016 – 2018. Region Norrbotten hade den lägsta nettokostnadsutvecklingen 2017 i Sverige!

Men det är inte den bilden som den nya regionledningen med Sjukvårdspartiet väljer att beskriva situationen utan fortsätter att försöka sätta en bild av stor kris. Många har frågor om det situationen och otydliga förslag. Vi och många med oss frågor oss;

Är det därför de nu mitt i en pandemi där vården utsett för högt tryck, medarbetare flyttas och jobbar oftast långa dagar. Är det därför de infört anställningsstopp, stoppa allt arbete med strategisk utveckling, säger upp medarbetare och rita om organisationen enligt gammal modell. Vi kan tyvärr se att sjukvården utsätts nu av ett stresstest av ofantliga mått.

Att Region Norrbotten nu gjort ekonomiska prognoser som visar på stora överskott är inte på grund av strategiska beslut eller tydliga vägval. Det positiva resultat och negativ kostnadsutveckling är istället riktade, stora och ett omfattande nationella stöd till sjukvården för att klara de ökade kostnaderna för pandemin så att de inte ska belasta sjukvården. Riktad ersättningen för att organisera testning av Corona sjuka, extra statsbidrag för att klara möta vårdskulden och de som väntar på ett besök, undersökning och operation då vården stoppat alla planerad vård. Så vi säger stort tack till den S-ledda regeringen.

Det är inte av egen kraft utan av tidigare strategiska beslut och en socialdemokratiska regioner som Region Norrbotten nu kommer göra ett överskott och kan lägga en budget för det kommande året där vi kommer kunna ta emot dryga 400 miljoner extra!

Jag har stor ödmjukhet inför de utmaningarna Norrbottens står inför att klara kompetensbehoven oavsett om det gäller skolan eller sjukvården. Befolkningsutvecklingen där prognosen visar på befolkningsminskning vilket betyder minskade skatteintäkter och statsbidrag som ska finansiera välfärden. Vi behöver mer fokus på utveckling, ta till vara innovationer från vården och ha förtroende för regionens medarbetare.

Anders Öberg, regionråd i opposition

Uttalande från Fredrik Hansson och Emma Engelmark med anledning av folkomröstningsresultatet.

Folkomröstningen är avslutad och vii har fått ett resultat. Nu ska vi analysera valresultatet i lugn och ro. Det är många parametrar som vi behöver ta hänsyn till.
Valresultatet ska behandlas i fullmäktige i december. Innan dess  kommer vi behöva diskutera i partiet med alla föreningar hur vi ska gå vidare. Vi kommer även behöva prata med tjänstepersoner på kommunen för att se vad är möjligt och inte möjligt att göra. Som sagt finns det mycket att ta hänsyn till.
” Att ge något enkelt och konkret svar här och nu blir svårt. Vi är inte idag beredda att dra några slutsatser vad valresultatet kommer att leda till. Det finns mycket vi behöver analysera innan vi kan dra slutsatser av valresultatet.” säger Fredrik Hansson.

”För mig kom valresultatet inte som någon överraskning så här ser det ut i landet som helhet där man har folkomröstningar om frågor som ligger människor nära. För mig är det viktigt att konstatera att samhället och omvärlden förändras, men de socialdemokratiska värderingarna står kvar och är lika starka nu som då. Allra helst jämlikhet eftersom klyftorna ökar i samhället. Utbildning är en strategiskt viktig del för att nå jämlikhet. Vi fortsätter att slåss för en jämlik skola och skolan är till för barnen.” säger Emma Engelmark.