Rö(s)ta i Kyrkovalet idag

17 september. Valdag idag i Kyrkovalet. Använd din rösträtt!

För dig som är medlem i någon av de tre församlingarna i Luleå håller vallokalerna öppet:

12.00-20.00
Råneå församlingsgård
Församlingsexpeditionen vid Domkyrkan
Björkskatakyrkan
Mjölkuddsgården
Örnäsgården
Hertsökyrkan

12:30-20:00
Petrigården, intill Gammelstads kyrka

14.00-20.00
Stadsökyrkan
Porsökyrkan
Bergnäskyrkan
Sörbyakyrkan

 

 

Även om du inte är insatt i kyrkans sätt att arbeta, rösta ändå!

Jag är en av sexton kandidater för Socialdemokraterna till Kyrkofullmäktige i Nederluleå församling. Kyrkovalet den 17 september är viktigt. Jag vill bidra till att göra en bra kyrka ännu bättre med mina drömmar, löften och visioner.

Vi i Nederluleå församling är en ung församling där drygt en fjärdedel är mellan 0–18 år. Vi ska våga lyssna på barn och ungas tankar, erfarenheter och idéer om kyrkans nutid och framtid. De måste få göra sina röster hörda. Det kan göra att vi får unga att bli förtroendevalda. Hur ungdomar upplever sin konfirmationstid spelar stor roll för deras framtida relation till kyrkan. All verksamhet för barn och unga ska vara avgiftsfri. Vi ska erbjuda skolungdomar möjlighet att jobba under somrarna.

Svenska kyrkan ska vara en öppen och välkomnande folkkyrka. Kyrkorna ska vara lättillgängliga för gudstjänster, dop, konfirmation, vigslar och begravningar. Ett församlingsliv med många frivilliga personer som vill engagera sig ger en levande församling. Kyrkans lokaler och kyrkorum är ett utmärkt ställe för musik, teater, dans och andra kulturarrangemang som bidrar till att alla åldrar träffas. Körer är en stor grupp ideella och har en viktig roll i kyrkans liv.

Verksamhet inom kyrkan ska vara öppen för alla, både för den som är troende, tvivlande och för den som är mer sökande. Vi socialdemokrater står upp för HBTQ-personers rätt och motarbeta alla former av kvinnoprästmotstånd.

Alla beslut som rör barn ska följa barnkonventionen. Kyrkan måste vara lyhörd, våga ta åt sig nya tankar, förslag och idéer från församlingsborna.

Ny teknik som är bra för miljön ska användas när vi förvaltar våra byggnader. Vi ska lämna över en jord med ren luft och rent vatten till kommande generationer. Vi ska se över våra regler för upphandling så att vi kan handla mer närproducerat. Att bevara och utveckla Norrlands största medeltida kyrka Gammelstad i världsarvet är för mig självklart.

Livet ser inte ut likadant för alla. Vi ska utveckla arbetet till stöd för nyanlända utifrån deras behov. Det är inte enkelt men vi måste jobba med människor på flykt. Svenska kyrkan ska både i ord och handling tydligt stå upp för asylrätten och människovärdet. Vi måste stoppa odemokratiska och rasistiska krafter från att styra kyrkan.

Det internationella engagemanget ska vara fortsatt starkt. Vi ska fortsätta att jobba tätt tillsammans med Stiftet, andra församlingar, kommun, näringsliv, föreningar och volontärer.

Vår personal ska trivas på sina arbeten, ses som en resurs samt ges möjlighet att utvecklas i sina arbeten.

Alla som är 16 år och äldre har rätt att välja sina representanter i kyrkofullmäktige i vår församling, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Det är viktigt för att behålla en öppen folkkyrka. Vi står för solidaritet, rättvisa och jämlikhet. Även om du inte är insatt i kyrkans sätt att arbeta, rösta ändå!

Anneli Ahlbäck, Måttsund
Kandiderar för S i Kyrkofullmäktige, Nederluleå församling

Damberg har alltid tid för valarbete

Vår närings- och innovationsminister har alltid tid för valarbete, Kyrkovalet i Luleå är inget undantag. Margaretha Lindbäck som valarbetar tillsammans med Nils Lindbergh och Ove Boström fick ett varmt besök av vår närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Det är svårt att hålla räkningen på hur många gånger Mikael Damberg besökt Luleå. Vi tror han älskar Luleå.

Mikael Damberg kommer med positiva besked från regeringen, en satsning på 200 miljoner kronor till Norrlandsfonden. Ett fantastiskt tillskott för nya jobb och investeringar!

Margaretha Lindbäck och Mikael Damberg hälsar: Rösta på Socialdemokraterna i Kyrkovalet!

 

Träffa Anneli Ahlbäck idag i Gammelstad

Anneli Ahbäck från Måttsund toppar Socialdemokraternas lista i valet till Kyrkofullmäktige i Nederluleå församling. Idag kl 15 är Anneli tillsammans med andra Kyrkovalskandidater från Socialdemokraterna i Gammelstads centrum på Stadsön. Det är nu endast nio dagar kvar till Kyrkovalet den 17 september. Förtidsröstningen är i fullgång. Följande tider är aktuella för Nederluleå församling. Använd din rö(s)trätt!

Förtidsröstning Petrigården Församlingsvägen 12:

Fredag 8 september 10:00-12:00 och 13:00-15:00
Lördag 9 september 10:00-12:00
Måndag 11 sepember 10:00-12:00 och 13:00-15:00
Tisdag 12 september 10:00-12:00 och 13:00-15:01
Onsdag 13 september 10:00-12:00 och 13:00-15:00 samt 17:00-20:00
Torsdag 14 september 10:00-12:00 och 13:00-15:00
Fredag 15 september 10:00-12:00 och 13:00-15:00
Lördag 16 september 10:00-12:00
Söndag 17 september 9.00-11:00 och 12:30-14:30

Sörbyakyrkan
Tisdag 12 september 17:00-20:00

Porsökyrkan
Torsdag 14 september 17:00-20:00

Vallokaler valdagen 17 september
Petrigården, Församlingsvägen 12 12:30-20:00
Stadsökyrkan, Räfsarstigen 122 14:00-20:00
Bergnäskyrkan, Höträskvägen 2 14:00-20:00
Porsökyrkan, Professorsvägen 9 14:00-20:00
Sörbyakyrkan, Knalltorpsvägen 2 14:00-20:00

Minst tio nya jobb till Råneå

Luleå kommun kommer att placera minst tio jobb i Råneå. Det handlar främst om personer som arbetar med administrativt arbete.
– Vi har tidigare sagt att vi ska fortsätta satsningen på att utveckla Råneå och nu levererar vi resultat. Det här är arbetsuppgifter som är mycket lämpade att utföra där och en satsning som gynnar bygdens utveckling, säger Niklas Nordström, kommunalråd.

Servicekontor till Råneå

Det finns en politisk målsättning att identifiera jobb som kan placeras i hela Luleå kommun, allt i syfte att se till att hela kommunen växer och utvecklas. Luleå kommun har det senaste året sett över sin administration. Därför kommer man att från årsskiftet bilda ett servicekontor som initialt kommer att ansvara för kommunens gemensamma kundservice, lönehantering och ekonomisupport.

Redan hösten 2015 presenterade kommunen en 12-punktssatsning för Råneå där en del i satsningen var att placera kommunala jobb på orten där så är lämpligt.
– Tillsammans med landsbygdspartiet tog vi för två år sedan fram gemensamma satsningar riktat mot Råneå med kringliggande byar. Vi har haft ett fruktbart samarbete som nu landar i ett konkret beslut, säger Yvonne Stålnacke, kommunalråd.

Flyttar ut från stadshuset

Eftersom en del av de arbetsuppgifter som hamnar under servicekontoret kan utföras platsoberoende kommer initialt minst tio arbetstillfällen att placeras i Råneå. Detta gäller dock inte kommunens kundtjänst som man från politiskt håll vill placera i stadshuset. När översynen av servicekontorets uppdrag och bemanning är klar kommer det att slutgiltigt visa sig hur många jobb som sammantaget hamnar i Råneå.

– Igår presenterar regeringen sin satsning på Luleå genom att placera statliga Polarforskningssekretariatet här. Det är ett klokt beslut att decentralisera statliga jobb till hela landet. Samtidigt måste vi visa att vi lever efter samma rättesnöre i vår kommunala planering, säger Niklas Nordström.

– Nu börjar vi med att initialt placera cirka tio jobb i Råneå. Vi har lediga lokaler i exempelvis gamla kommunhuset och Klockarängen som enkelt kan ställas om för de som kommer att arbeta där. På det här sättet blir det både bättre och billigare för kommunen som helhet. All administration måste inte hamna i stadshuset, säger Niklas Nordström.

Ministerbesök i Luleå

Helena Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning besökte Luleå idag. Det blev valarbete på Storgatan tillsammans med Luleås och Norrbottens toppnamn i Kyrkovalet, Maria Johansson Berg.

Maria och Helena delade ut Socialdemokraternas Kyrkopolitiska program som textmässigt ser ut så här:

Kyrkopolitiskt program, Socialdemokraterna Luleå

På människans sida
Samhället byggs av människor, för människor. Detta är en central tanke inom socialdemokratin. Det samhälle som vi tillsammans bygger måste också präglas av vissa grundläggande värderingar. Vi Socialdemokrater verkar för att solidaritet, jämställdhet och jämlikhet skall känneteckna Svenska Kyrkans verksamhet.
Stora delar av den svenska välfärden har sina rötter i den kyrkliga verksamheten. Skolan, sjukvården och den sociala verksamheten startades i hög utsträckning av kyrkan. Successivt har sedan dessa verksamheter blivit en del av den skattefinansierade välfärden.

Påverka samhället
Från att ha varit formellt ansvarig för stora delar av det som kommit att bli välfärdsverksamheter, förändrades kyrkan till att bli en pådrivande kraft för att kristna värderingar ska påverka samhället och dess institutioner.

Stå upp för allas rätt
Att stå upp för människovärdet och ta ansvar för skapelsen är grundläggande för Svenska kyrkan.
Likaså ska kyrkan stå upp för allas rätt till sin etniska, könsmässiga och religiösa identitet. I tider där populism och extremism ökar, och grupper ställs mot varandra, är det viktigt att vi har en kyrka som inte ställer människor mot varandra. Svenska kyrkan ska med respekt stå upp för religionsdialogen och toleransen.
Ständigt måste kampen mot islamofobi och antisemitism tas. I den kampen ska Svenska kyrkan vara en god förebild.

En modern folkkyrka
Svenska kyrkan skall vara en självklar partner i samhällsbygget, som i vår tid berikas av en mångfald av kultur och religioner.
Svenska kyrkan i utlandet har som sitt mål att vara en mötesplats. En rastplats och en växtplats för alla. Så vill vi att folkkyrkan ska fungera även här hemma.
Vi socialdemokrater vill bygga vidare på den framgångsväg den öppna folkkyrkan är. För oss har den Svenska kyrkan en viktig roll att spela i det nya folkhem som socialdemokratin vill bygga för framtiden.

Vi Socialdemokrater vill att Svenska kyrkan skall vara en modern folkkyrka, som utstrålar framtidstro och är öppen mot världen.
I Luleå finns det tre församlingar: Luleå Domkyrkoförsamling, Nederluleå församling och Råneå församling. Socialdemokraterna i Luleå har ett 60-tal kandidater på valsedlarna i de tre församlingarna. Det viktiga Kyrkovalet är den 17 september.
• Alla ska känna sig välkomna och värdefulla i kyrkan, all verksamhet ska ha ett inkluderande perspektiv!
• Kyrkan ska utveckla arbetet till stöd för nyanlända och vara en tydlig röst för medmänsklighet!
• Kyrkan tar initiativet till samverkan med andra aktörer i välfärdssamhället.
• Socialdemokraterna står upp för HBTQ-personers rätt och motarbetar alla former av kvinnoprästmotstånd – vi säger ifrån när människovärdet kränks!
• Kyrkan ska stå upp mot rasism och religionsförtryck!
• Kyrkans lokaler ska tas tillvara för det lokala civilsamhället.
• Kyrkan ska vara en del av kommunens bostadssociala arbete i byar och stadsdelar.
• Kyrkan ska också vara en av alla som möjliggör att människor stärker sin ställning på arbetsmarknaden.

 

 

Regeringen flyttar jobb till Luleå

– Det här stärker Luleå, säger kommunalrådet Niklas Nordström i samband med att regeringen beslutat flytta Polarforskningsinstitutet.

Cirka 400 jobb berörs när regeringen fortsätter att utlokalisera statliga jobb från Stockholm. Sedan tidigare har Fastighetsmäklarinspektionen flyttats till Karlstad och myndigheten för familjerätt och äktenskapsstöd har utlokaliserats till Skellefteå.
Nu är det Luleås tur att få statliga jobb.

Det rör sig om drygt 30 jobb till Luleå, som sannolikt kommer sprida ringar på vattnet, en forskningsinriktad myndighet behövs och stärker självklart Luleå Tekniska Universitet. Luleå är en del av Arktisregionen. De arktiska perspektiven får ett nytt fokus inom samhällsplanering, forskning och kultur.
Luleå och Norrbotten har en tydlig målsättning att stärka och utveckla regionen och vara ledande i världen när det gäller biltester, serverhallar och annat i det Arktiska klimatet.

– Att vi får en sådan här myndighet är väldigt strategiskt för oss. Det hjälper oss på riktigt att skapa en starkare forskningsmiljö kring universitetet. Det här hjälper oss att attrahera fler företag när vi har forskare på plats. Det är precis den typen av jobb vi behöver för att bygga Luleå och norra Sverige framöver, avslutar Niklas Nordström.

Trygghetsplatser – Socialdemokraterna satsar inom äldreomsorgen i Luleå

Äldreomsorgen i Luleå utvecklas. Kommunen kommer under hösten att göra nya satsningar för att utveckla vården och omsorgen för äldre och de mest svårt sjuka utifrån Äldreplanens intentioner. Nya trygghetsplatser skapas, det medför ett naturligt ökat samarbete mellan Luleå kommun och Region Norrbotten.

Kommunalrådet Niklas Nordström och vice ordförande i socialnämnden Fredrik Hansson presenterade satsningen under tisdagen.

18 trygghetsplatser ska skapas för personer som är utskrivningsklara men inte direkt kan återgå till ordinärt boende efter sjukhusvistelse. Platserna kan även användas till personer som bor hemma men på grund av försämrat hälsotillstånd behöver en trygghetsplats under en längre eller kortare tid.

I samverkan med Region Norrbotten kommer socialförvaltningen även att starta ett hemsjukvårdsteam. Regionen anställer läkare till teamet och socialförvaltningen sjuksköterskor. Teamet ska kunna erbjuda vård i hemmet och på boende för det mest svårt sjuka patienterna och brukarna. Samarbetet startar upp som ett projekt under hösten 2017 inom Örnäset, Mjölkudden och Stadsviken.

– För att göra denna satsning möjlig tillskjuter vi 18 miljoner kronor per år 2018-2019 till socialnämnden, säger kommunalråd Niklas Nordström.
– I och med ett stärkt samarbete med Region Norrbotten får vi en sammanhållen vård och omsorg som blir tryggare och tillgängligare för medborgarna.

– Genom våra trygghetsplatser vill vi ge våra äldre möjlighet till återhämtning och att komma till sitt bästa jag innan man kommer hem efter en sjukhusvistelse, säger Fredrik Hansson, socialnämndens vice ordförande.

Turistandet till Luleå snart en miljard

Den inresande turismen till Luleå hade en omsättning på hela 928 miljoner kronor under 2016. En ökning med 19 miljoner jämfört med rekordåret 2015 och en ökning med mer än 100 miljoner kronor från året innan. Detta beror helt enkelt på att allt fler besöker Luleå. Antalet turistövernattningar i staden är det högsta någonsin, nästan 1,6 miljoner, en ökning med halv miljon turistövernattningar sedan 2006, enligt SCB-statistik.

Turismen/besöksnäringen som helhet fortsätter att öka – Luleå lockar allt fler besökare. Omsättningen ökade och det totala antalet turistövernattningar når nya höjder.

– Det är viktigt att det går bra för handeln i Luleå eftersom den bidrar så starkt till Luleås attraktivitet. Tillväxten i handeln ger också tydliga effekter på vår lokala ekonomi med fler och nya jobb, säger Niklas Nordström, kommunalråd tillika styrelseordförande för Visit Luleå.

De som besöker Luleå spenderar den mesta delen på shopping, boende och restaurangbesök. Shoppingen växer och visar på en ökad omsättning på 10 miljoner kronor. Under 2016 genererade turismen/besöksnäringen 53 miljoner kronor i skatteintäkter till Luleå kommun.

Resesajten TripAdvisor rankar de fem mest populära upplevelser/besöksmålen i Luleå:

1. Gammelstads kyrkstad

2. Isbanan

3. Kulturens Hus

4. Teknikens Hus

5. Flygmuseet F21