Efter ett år av pandemi har det varit svårt att förutse hur kommunen, både i vår verksamhet och våra skatteintäkter kommer påverkas, och det är fortfarande svårt att göra prognoser framåt. Men när vi nu arbetar med kommunens budget inför kommande 3 år kan jag konstatera några saker.

För det första så har vi redan i år, men även för 2022 bättre skatteprognoser än vi tidigare trodde. På ren svenska betyder det att fler är i arbete och betalar skatt, vilket betyder att kommunen får större intäkter. Prognoserna för 2021 har i år ökat från budgeterat överskott på 66 miljoner till en prognos på 195 miljoner.

Det andra vi ser är att vi i åren efter det, eller om vi har otur med en lågkonjunktur, kommer ha en sämre situation igen. Vi har ett inriktningsbeslut i kommunen att vi ska göra överskott på 2 %, vilket innebär ca 100 miljoner. I de planeringsförutsättningar som budgetutskottet har fastställt för 2022-2024 ser vi tydligt att vi inte kommer klara ett överskott på 100 miljoner, utan snarare planerar för överskott på 3 miljoner för 2024.

Det gör oss förstås väldigt sårbara för framtiden. I grunden så behöver vi ha kostnader för vår verksamhet som täcks av våra skatteintäkter, statsbidrag och taxor, och det gör att vi behöver fortsätta ställa om vår verksamhet. Målet är förstås att jobba smartare och med rätt saker, så att våra resurser räcker till för det vi måste göra. På vissa områden kommer vi kanske behöva minska våra service, eller kanske sluta göra vissa saker i kommunalregi. Inom andra områden kommer vi behöva göra mer, då behov och lagstiftning ändras hela tiden.

Framför allt behöver vi nu under några år när vi har hyfsat med resurser hitta smarta saker att göra, som på sikt sänker våra kostnader. Det kan handla om att via innovationer hitta bättre system eller arbetssätt, som gör att vi sen kan lägga mindre resurser till lika bra, eller bättre resultat. Vi har även en väldigt ansträngd investeringsbudget.

Vi är en kommun som växer, där vi med nya bostadsområden och fler invånare också behöver mer grönområden, vägar, skolor, äldreboenden och allt annat som hör en kommun till. Vi har alltså ett behov av att investera för att få mer kapacitet. Samtidigt har vi ett stort behov av att investera i våra nuvarande fastigheter och vägar. Vi har många fastigheter som är i dåligt skick, som behöver renoveras, eller byggas om. Och inte ens en kommun kan låna hur mycket pengar som helst, så vi måste nu hela tiden göra hårda prioriteringar för vilka investeringar vi kan göra och inte. Vi har även kommunala bolag som har stora behov av investeringar kommande år. Mest omtalat är förstås muddringsprojektet Malmporten, men vi behöver även nya bussar till LLT, nya bostäder som Lulebo ska bygga och mycket annat.

Nu har denna text kanske gett er bilden av att vi har stora utmaningar framför oss. Det har vi, men vi har ännu större möjligheter. Luleå är i ett fantastiskt läge. När Kommuninvest häromdagen presenterade för mig hur de ser på Luleå och vår ekonomi, så är vi en av 25 svenska kommuner som har deras lägsta riskvärde, för att vi har stabila ekonomiska resultat och god tillväxt. Vi har starka och välskötta kommunala bolag, som kan ge oss utdelningar när kommunen behöver tillfälliga ekonomiska tillskott. Vi har dessutom en växande befolkning, och ett enormt intresse från näringslivet att få etablera sig här.

Vi har en ljus framtid vi går emot, och fokuserar nu på att ställa om även vår ekonomi mot denna framtid.

 

Carina Sammeli Kommunstyrelsens ordförande i Luleå Kommun